Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

Imádságok a Lélek gyümölcséért
- 2022/06/27
Lelkészbeiktató istentisztelet Nyíradonyban
- 2022/06/30
A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskolájának szervezésében Kisújszálláson zajlott 2022. június 24-26. között a Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VII. Találkozója. Szeretnénk köszönetet mondani Erneszt Antal Pál tagintézményvezetőnek, Tóth József főigazgató úrnak és Szilágyi Gábor lelkipásztor úrnak a szívélyes vendéglátásért és a tartalmas programokért. Két év kimaradás után kerülhetett sor e találkozásra 102 fő részvételével. 
- 2022/06/29
Ez a tanév rendhagyó volt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és hallgatói számára. A járvány már kevésbé éreztette hatását, de még voltak nyomai, a második félévben pedig az ukrajnai háború miatt kellett plusz feladatokat vállalni. Ugyanakkor a fenntartói tárgyalások eredményeként sikerült az intézmény finanszírozását jelentősen emelni, a béreket rendezni, ami komoly pozitívuma az most lezáruló időszaknak. 
- 2022/06/29
Megjelent az Igazság és Élet 2022/3 száma, amely július–augusztus-szeptember hónapokra (a Szentháromság ünnepe utáni 3-tól a 15. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, böjti ifjúsági órához.
- 2022/06/28

Napi ige

„Őseink azonban haragra ingerelték a menny Istenét...”

- Ezsd 5,6–17

Igemagyarázat →

Csendesség

Fekete Károly tiszántúli püspök pünkösdi áhítata.
-- 2022/06/02

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Dr. Bodó Sára írása
-- 2022/04/17
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400