Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

A Választási Bizottság 2020. december 1-én megtartotta gyűlését, a szavazatszámlálás után a következő eredményt állapítja meg: a Nyírségi Református Egyházmegye Választói esperesnek Dr. Gaál Sándort, egyházmegyei gondnoknak Nyeste Ferencet, zsinati lelkészi tagoknak Dr. Gaál Sándort és Pótor Lászlót, zsinati világi képviselőnek Nyeste Ferencet, zsinati lelkészi póttagoknak Koós Csaba Leventét és Vass Lászlót, zsinati világi póttagnak pedig Dr. Báthori Gábort választották.
- 2020/12/02
Pál Csaba nyugalmazott lelkipásztor életének 64. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyülekezetei gyászolják a minden élők útján elment lelkészüket, akit Tiszacsegén, Hajdúhadházon és Bocskaikertben emberszeretete, közvetlensége és nem utolsó sorban teológiai felkészültsége alapján nagyon nagyra tartottak. Hadházy Jenő írása. 
- 2020/12/01
Itt elolvashatják Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária elnök levelét, valamint itt találhatnak anyagokat az imanappal kapcsolatban. 
- 2020/12/01
A Választási Bizottság 2020. november 30-án megtartotta szavazatszámláló gyűlését. Ennek értelmében esperesi tisztségre Demeter Ottót, egyházmegyei gondnoki tisztségre Markó Istvánt, Zsinati lelkészi küldöttnek Futó Zoltán Józsefet, Zsinati világi küldöttnek dr. Képíró Tibort és Pataky Lászlót, Zsinati lelkészi pótküldöttnek Tyukodi Lászlót, Zsinati világi pótküldöttnek dr. Illés Károlyt és Ürmös Gyulát választották meg.
- 2020/11/30
A Választási Bizottság 2020. november 27-én megtartotta gyűlését, a szavazatszámlálás után a következő eredményt állapítja meg. A Szabolcs-Beregi Egyházmegye választói esperesnek Koncz Imrét, egyházmegyei gondnoknak Vincze Lajost, Zsinati lelkészi képviselőnek Koncz Imrét és Szántó Józsefet, Zsinati lelkészi póttagnak Böszörményi Józsefet és Nagy Istvánt, Zsinati világi tisztségviselőnek Battyányi Istvánt és Vincze Lajost, Zsinati világi póttagnak Karászi Lászlót és Király Bélát választották meg.
- 2020/11/30

Napi ige

„Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét…”

- 1Sám 17,26–58

Igemagyarázat →

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata.
-- 2020/11/28

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

-- 2020/12/02
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400