Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

Gondolatok hétköznapra
- 2022/05/19
A Hajdúsámsoni Református Egyházközségben lelkészbeiktató istentiszteletet tartottak május 15-én délután. Szanyi György lelkipásztort Őz Lajos esperes iktatta be. Isten igéjét Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette a Róm 12,1-2 alapján.
- 2022/05/19
A Mezőtúri Református Egyházközség, a fenntartásában lévő intézmények közössége és az ünneplő gyülekezet hálaadó istentiszteletet tartott május 15-én, vasárnap délelőtt.
- 2022/05/17
A Zsoltáros ujjongó örömével hívunk és várunk nagy szeretettel minden Református Testvérünket és minden érdeklődőt az 1. Debreceni Református Napok rendezvényére május 26-28. között.
- 2022/05/17
Van a hűségnek határa? Mitől más Hóseás, mint a többi próféta? Mit üzen Isten a botrányon keresztül? Ezekről, és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettem az Iránytű legújabb részében dr. Koncz-Vágási Katalinnal, aki nemrég doktorált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és mindennapjainak teljességét családja mellett a lelkipásztori szolgálat a Sarkad-Belvárosi Gyülekezetben és a tudományos munka, kutatás teszi ki.
- 2022/05/17

Napi ige

„Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét…”

- 1Sám 17,26–58

Igemagyarázat →

Csendesség

Kiüresedő, elvilágiasodástól fenyegetett húsvétjaink miatt különösen is szükségünk van a feltámadáshit új életet támasztó erejére, és életalakító hatására. A feltámadás történetének Pál apostol szerint az a lényege, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint…” és több tanú vallomása szerint is megjelent tanítványainak és másoknak is. Nem csupán gyalázatos emberi közreműködéssel elszenvedte a kereszthalált. Nem csak úgy tűnt, mintha meghalt volna, hanem az eltemettetésig vállalta az emberi sorsot.
-- 2022/04/15

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Dr. Bodó Sára írása
-- 2022/04/17
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400