Rendszerüzenet

Isten útjai és gondolatai (Adventre)

Egyházi és világi vezetők közösen gyújtották meg az első gyertyát a város koszorúján Debrecen főterén. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Ézsaiás könyvének 55. fejezete alapján osztotta meg adventi gondolatait a jelenlévőkkel. Áhítata alább olvasható. 

A háborúk híre miatti nyomasztó adventünk idején még a jól ismert bibliai szövegeket is másként hallja az ember. Így vagyok Ézsaiás prófétai szavaival is, aki Isten megváltó szándékáról így írt:

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! (…) Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs 55,6.8-9)

Isten adventi örömhíre arról szól, hogy van célba érő út és van megváltó gondolat az ember számára, de ez valami egészen más út és gondolat, mint ami belőlünk kitelik. Isten korról-korra felülbírálja az ember útját és gondolkodásmódját. Isten tud új utakat adni. Elküldte Fiát, aki termőre fordítja meddő életünket és gyümölcsözővé teszi fáradozásainkat. Elküldte Fiát, aki gondoskodik az életfeltételeinkről, csak ne elégedjünk meg közönyösen azzal, amibe a saját útvesztőink belevisznek, és amibe a saját meggondolatlanságunk miatt belesodródunk. A ránk váró Isten útjai és gondolatai, meg a mi útjaink és gondolataink között ég és föld a különbség. Mérték-másság van közöttük. Egyszerűen mások az arányok. Istennél mindig magasabb szempontok érvényesülnek: „amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9) Magasabb rendű a gondolat, mert az Ő gondolata teremtő-megváltó-megszentelő gondolat, aminek íve, szárnyalása, kibontakozása, értelme van.

Az Igének ebben a határátlépő, örök mozgásában benne van, hogy lefelé kívánkozik, hogy megtaláljon bennünket. Ez adja a Szentírás és az Evangélium dinamizmusát. Ez mozgósító erő ma is, mert a termőre fordítás csodája nálunk is bekövetkezhet. Magasabb rendű és minőségi az Isten útja, ahol kötelező az elsőbbségadás „a legyen meg a Te akaratod” előzékenysége szerint.

Isten adja nekünk az adventi időt, hogy kapcsolódjon össze a Krisztus üdvösséget munkáló útja és a mi utunk, és találjon egymásra a mi gondolatunk és az Isten velünk kapcsolatos terve. Életet jelent az Igével gondolat-közösségre és Krisztussal út-közösségre lépni. Kedvezményezettjei lehetünk az üdvözítő gondolatnak, és az üdvösség útjának.

Hozzon számunkra ilyen adventet Isten célba érő, útjainkat, gondolatainkat átható Igéje!


Fekete Károly
püspök


Fotók: Miskolczi János