Rendszerüzenet

Nyitott főigazgatói pozíció Berettyóújfalu református iskolájában

A Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatot hirdet a fenntartásában működő Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgató munkakörének betöltésére.

Betöltendő munkakör: főigazgató

A foglalkoztatás jellege: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre (5 év) 2024. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szól.   

Munkavégzés helye:

 • az intézmény székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4.,
 • telephelye: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelésérét. Képviseli az intézményt. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, köznevelési foglakoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabály nem utal más hatáskörébe. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Felelős az intézményi alapdokumentumok és szabályzatok elkészítéséért, rendszeres felülvizsgálatáért. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

 • református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció
 • a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazolás arról, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben,
 • nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • erkölcsös életvitel, rendezett magánélet

Egyéb feltétel: felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, figyelemmel az iskola református szellemiségére,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • lelkészi ajánlás, református egyháztagság igazolása,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Púétv. 74. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik.
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléshez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, két lefűzött példányban postai úton a Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. címre történő megküldéssel lehet benyújtani, vagy személyesen hivatali időben a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) leadni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Főigazgatói pályázat”.

A pályázattal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:

Dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos, email: veress.bertalan@reformatus.hu, telefonszám: 52/ 614-061. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és megsemmisíti.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. május 21. 16 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 28.

A pályázat elbírálása és a főigazgatói megbízás az állami, valamint a Magyarországi Református Egyház jogszabályai szerint történik.

A pályázati kiírás közzétételének a helye: www.ttre.hu    www.egyhaziallas.hu