Rendszerüzenet

Pedagógusokat díjazott a Tiszántúli Református Egyházkerület

Négy pedagógus vehetett át elismerést a Tiszántúli Református Egyházkerület 2023. október 28-i közgyűlésén. A "Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai Díja" és "Tiszántúli Református Köznevelésért elismerő oklevél" a református fenntartású közoktatási-köznevelési intézményekben végzett munkáért adományozható.

A 2015-ben alapított Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai Díja adományozható annak, aki legalább tizenöt éve református köznevelési intézményben pedagógus vagy vezető munkakörben kiemelkedő munkát végez. Az elismerésben részesülhet az is, aki az intézményfenntartói feladatok ellátása során végez kiemelkedő tevékenységet. Az elismerés odaítélhető az egyházkerületi köznevelési feladatellátás kiemelkedő támogatásáért is. Ebben az évben ketten vehették át a díjat.

Horváthné Kőrös Anikó Erzsébet a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanítója. 1994-től, az intézmény újraalapításától a itt dolgozik, így a református általános iskola „alapító tagja”. Közel 30 éve meghatározó tagja a tantestületnek. A mindennapi oktató-nevelő munkájának vezérfonalaként alkalmazza a következő mondatot: "A szószék és a katedra közös célt szolgál." Keresztyén tanítóként hiszi és vallja, hogy a Teremtő talentumokkal ajándékozta meg az embert. Az iskola feladatának azt tartja, hogy segítse a gyermeket ennek felismerésében, s ráébressze az ezzel járó felelősségre úgy oktatva és nevelve a rá bízott „tehetségeket”, hogy azok tanulmányaik végeztével minél magasabb szintre jussanak. Ennek érdekében rendszeresen készíti fel tanítványait versenyekre, és a tanórán kívüli tevékenységeket is beépíti pedagógiai munkájába. Fontosnak tartja, hogy diákjai kulturális élményekkel is gazdagodjanak. Színház-, könyvtárlátogatásokat szervez, alkalmazza a drámapedagógiát. Tanítói munkáját kezdetektől fogva kitartással, szorgalommal, pontossággal végzi.


Horváthné Kőrös Anikó Erzsébet

Ugyancsak Egyházkerület Pedagógiai díjat adományozott a közgyűlés  Dr. Veressné Létai Ágnesnek, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona tanárának, aki az iskola tanévnyitó ünnepségén vehette át a kitüntetést.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége a református köznevelésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként három pedagógust díjazott a Tiszántúli Református Egyházkerület Köznevelésért elismerő oklevéllel.

Fodorné Nyíregyházi Edit, az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. 25 éves pedagógiai életútját a szakmai igényesség, a folyamatos módszertani megújulás jellemzi. Elhivatottsága, kötelességtudata és kitartása példaértékű. 15 éve látja el a nagyecsedi iskola igazgatói feladatait. Vezetőként az iskola érdekeit szem  tartva, a tantestülettel együtt gondolkodva fogalmazza meg  programját, figyelve a megváltozott körülményekre, így formálva az intézmény jövőképét. Igazgatói munkájának kiemelkedő eredménye, hogy a fokozatosan csökkenő gimnáziumi tanulói létszám ellenére megőrizte az iskola stabilitását. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy vezetésével elindult és kiépült a színvonalas oktató-nevelő munkát folytató általános iskolai tagozat. Pedagógiai, vezetői munkáját a református nevelési elvek mentén a szakmai igényességre törekedve végzi folyamatosa figyelve tanítványaira és munkatársaira.


Fodorné Nyíregyházi Edit

Magyar György, a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Hálózat igazgatója. Az iskola indulásától kezdve tanít az intézményben, 10 éve annak igazgatója. Kiemelkedő érdemeket szerzett abban, hogy az intézmény folyamatosan fejlődik mind gyermeklétszámban, mind pedig felszereltségben. Szakmailag átgondolt vezetői programjának és tevékenységének köszönhetően a többcélú intézmény egységei egymást erősítve, rendszert alkotva működnek. Tanári munkájára is a szakmai igényesség és elkötelezettség jellemző. A református oktatás hagyományos elveit követve odafigyel minden tanítványára, de feladatának tekinti a tehetséggondozást is: rendszeresen készíti fel az érdeklődő tanulókat különböző szintű és tematikájú tanulmányi versenyekre. Vezetői és tanári munkájának egyaránt meghatározó szerepe van abban, hogy az intézmény munkáját széleskörben elismerik és értékelik.


Magyar György

Tóth József, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda főigazgatója. 1992 augusztusától dolgozik az intézményben, vezetői feladatokat több mint 20 éve lát el: 2002-től igazgatóhelyettes, 2014-től az intézmény főigazgatója. Főigazgatósága alatt nagy jelentőségű fejlesztésekre került sor: beindult az óvodai intézményegység, bevezetésre került a rendészeti képzés. Az intézmény pedagógiai, szakmai módszertani és informatikai megújításának irányítója, aki a megvalósításban is tevékenyen részt vesz. Kiemelt figyelmet fordít a pályázati fejlesztési lehetőségekre is. A folyamatos megújulásnak köszönhető, hogy az intézmény színvonalát sikerült megőrizni. Az iskola a térség meghatározó és elismert intézménye. Munkáját precizitás és odafigyelés jellemzi, vezetőként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy naprakész tudással rendelkezzen. Tevékenyen vesz részt a református intézmények országos kapcsolatrendszerében is. Vezetői habitusához hasonlóan tanári munkáját is magas szakmai színvonal, az önmagával és diákjaival szemben támaszott igényesség és következetesség jellemzi.


Tóth József

A díjazottak Fekete Károlytól, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökétől és Molnár János főgondnoktól vették át az elismerést a közgyűlésen.