Rendszerüzenet

A Coetus Theologorum és a lelkipásztorképző intézményeket fenntartó egyházkerületek vezetőinek közös nyilatkozata

A Coetus Theologorum, a kárpát-medencei református teológiai tanárok közössége évtizedes szünet után találkozott 2023. július 11-én, Illyefalván. Először hívták meg a lelkipásztorképző intézményeket fenntartó egyházkerületek vezetőit, és együtt a közös nyilatkozatot fogadtak el.

Hálát adunk Istennek, hogy a történelmi változások lehetővé tették az 1990-es évek kezdetétől, hogy a lelkipásztorképzés több helyszínen újra indulhatott, és a szocializmus idején megmaradt intézményekben új lendületet kapott. Ennek jelentős eseménye volt, hogy évtizedek kihagyása után, 1990. szeptember 21–22-én Budapesten ismét összeült a Coetus Theologorum.

Az európai felsőoktatási térségben az elmúlt 30 év a folyamatos átalakulások időszaka: az akkreditáció rendszerének bevezetése, egyetemi integrációk, PhD-rendszer kialakítása, a Doktori Iskolák megalapítása, kreditrendszer bevezetése, a VI. évfolyam megszervezése, új hitéleti szakok és szakirányok indítása, az intézményfejlesztési tervek elkészítése és újragondolása, a minőségbiztosítás komolyan vétele. Bővültek a nemzetközi és hazai intézményi kapcsolatok, amelyeket kétoldalú szerződések garantálnak az Erasmus-programban.

A történeti visszatekintés után a Magyarországi Református Egyház, a Romániai Magyar Református Egyház és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinatai által meghirdetett A lelkipásztori hivatás éve kérdésfelvetéseire válaszolva egyetértésre jutottunk a következő pontokban.

Konferenciánk a hat kárpát-medencei református teológia és a Magyarországi Református Egyház zsinata delegáltjai által összeállított „Teológiai alapvetés a lelkipásztorképzés megújítása kapcsán” című munkaanyagban foglaltakat vitatta meg.

A magyar református lelkipásztorképzés a Szentírás és hitvallásaink alapján folyamatos megújításra szorul, hogy egyházunk ebben a szolgálatában is minél hűségesebben tudja végezni küldetését.

A lelkipásztorképzés a teljes egyház felelőssége, amelyben a gyülekezetek közössége, az egyházkormányzat és az oktatói közösség tiszte szerint jár el és működik együtt. Az együttműködést szükséges tovább mélyíteni.

Az egyházkormányzat a keresztyén hitből fakadó tudományos szabadságot biztosítja a lelkipásztorképzés intézményei számára.

Az egyházkerületnek és a lelkipásztorképző intézmények oktatóinak közös felelőssége van az egyház tanítói szolgálatának kiterjesztésében és a református keresztyén identitás megerősítésében.

Meg kell erősíteni és el kell ismerni a teológiai tanárok egyházon belüli tanítói és lelkipásztori szolgálatát, illetve a teológiai képzés során vállalt nevelési és mentorálási munkáját.

E küldetésünk betöltésének alapot az egyház, a lelkipásztori tisztség, a lelkipásztorképzés, illetve a lelkipásztori szolgálat teológiai értelmezése adhat. Szükséges érvényesíteni a lelkipásztorképzés Isten akaratát kereső gyülekezet-tudatos, a szolgálat gyakorlatára összpontosító és a spirituális élet köré szerveződő gyakorlatát a tantervben, a nevelési programban és a továbbképzési rendszerben.

A lelkipásztori szolgálat összetettségéhez, szerteágazó feladatainak betöltéséhez szükséges a teológiai tudomány komplexitásának képviselete az oktatás során. Az oktatói kar segít rávezetni az összefüggésekre, mert kötelessége szintetizálni, integrálni és egyben láttatni annak a részfelismerésnek a helyét, amit az adott teológiai tantárgy jelent. Így segíti a leendő lelkipásztort abban, hogy teológiai látása kialakuljon.

Mivel a teológiai képzés ideje a lelkipásztori életvitelre való felkészülés időszaka is, ezért a lelkipásztorképzés és –nevelés kulcsfogalma az elmélyült lelkiség. A református lelkipásztor-jelöltek kegyességét mély, személyes hit, aktív lelki élet, keresztyén önismeret, közösségi szemlélet, elköteleződés és szolgálatkészség kell hogy jellemezze. Ennek kimunkálása az oktatói kar, munkatársi kör és a hallgató, valamint az intézmény, a gyülekezetek és az egyházkerületek közös feladata.

Konferenciánk javasolja a hatályban lévő egyházi jogszabályaink áttekintését a lelkipásztorképzés és lelkipásztori szolgálat tárgyalt kérdéseinek tükrében.

Elkötelezzük magunkat a megkezdett, a lelkipásztorképzés megújítását célzó munkafolyamat folytatására.

Egyúttal indítványozzuk a Coetus Theologorum és a fenntartó egyházkerületek vezetőinek éves rendszerességű plenáris találkozóját. Kérjük Isten kegyelmét, hogy bölcsességgel végezhessük szolgálatunkat.

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12)

Illyefalva, 2023. július 11.