Rendszerüzenet

Felhívás jelentkezésre: 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

A fordítástól a parafrázisig

Tervezett időpont: 2023. augusztus 28–30.
Helyszín: Szeged, Látogatóközpont, Dóm tér 16.

Védnökök: Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm rector emeritus (PPKE), Prof. Dr. Martin Meiser Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja, Prof. Dr. Kocsis Imre Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Prof. Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára, Dr. Kustár Zoltán Debrecen Református Hittudományi Egyetem

Céljuk az újabb, 1980 és 2022 között keletkezett, köznyelvi orientációjú magyar és idegen nyelvű bibliafordítások nyelvezetének áttekintése, illetve olyan magyar vagy más nyelvű bibliai parafrázisok vizsgálata, amelyek a maguk korában nagyban elősegítették a Biblia köznyelvi megértését.

1. A konferencia egyrészt tudományos tanulmányokat vár a fent körülírt fordításokról, másrészt vitát szeretne nyitni a köznyelvi fordítások nyelvhasználatáról. Ennek kapcsán kezdeményezik az általános iskolás és középiskolás tanulók körében a bibliai fogalmak megértésének felmérését, illetve a jelenlegi magyar fordításokban található nehezen érthető fogalmak megértési nehézségeinek feltárását. A felmérési modellt a szeged-csanádi egyházmegye kateketikai irodája dolgozza ki; a felméréshez bármely egyházmegye és egyház mindegyik közép- és felsőoktatási intézménye szabadon társulhat.

2. Tapasztalataik szerint a bibliai imákat gyakran elhanyagolják a Szentírás oktatása során. Kevéssé ismert, hogy – nem számítva a Zsoltárok könyvét – az Ó- és Újszövetség szövegében kb. 222 ima található, 176 az előbbiben, 46 az utóbbiban. Ezek listáját és pontos bibliai helyét 2023. január végéig felteszik a SZNBK honlapjára azzal a kéréssel, hogy az érdeklődő iskolások vagy felnőttek válasszanak ki ezek közül egyet-egyet, és fogalmazzák meg e választott ima mai viszonyokra alkalmazott változatát, parafrázisát. Lehetőleg az eredetihez hasonló terjedelemben tegyék ezt, az eredeti szöveg szituációját egy mai alternatív élethelyzetre váltva, és az imák régies kifejezéseit lecserélve általuk ismertekre. Véleményük szerint a Biblia elsősorban imáinak az átvétele által válik számunkra élő könyvvé és egzisztenciálisan átélhető vallási élménnyé. A konferencia célja, hogy a Bibliában ne csak egy antik könyvet lássunk, hanem Isten Éltető Igéjét. Ezt a célt szolgálták 1960-tól mind katolikus, mind protestáns részről az „élő Bibliák” kiadásai; ezek ifjúsági változatának kiadását katolikus részről II. János Pál pápa erősen támogatta.

A konferenciára a témával foglalkozó felsőoktatási oktatóknak lehet jelentkezniük az előadás magyar és német vagy angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a konferencia honlapján – http://www.sznbk1988.hu – található Google-táblázatba való feliratkozással 2023. január 10. és június 1. között. A táblázat legkésőbb 2023. január végétől elérhető lesz.

Kérnek minden előadót (különösen a magyarokat), hogy legkésőbb 2023. június 1-ig előadásuk (német/angol) összefoglalóját is küldjék meg e-mailben, maximum 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét, a forrásszövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.
A konferencián a 20 perces előadásokat rövid, elsősorban szakértői vita követi, maximum 10-10 percben. Amennyiben marad idő, a konferencia minden napján úgynevezett workshopot szerveznek, melyet az előadók vezetnek, és amelyen mindenki bekapcsolódhat a vitába. A konferencián magyarul is lehet előadni, de ez esetben az előadónak német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről kell gondoskodnia.

Az elhangzott előadásokat kötetbe rendezve körülbelül egy évvel a konferencia után tervezik megjelentetni, 2024-ben. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter lehet szóközökkel. Az előadások hanganyaga és az összefoglalók felkerülnek a konferencia honlapjára. A kötetbe szánt nyomdakész Word és PDF formátumú szöveg leadásának határideje 2023. november 19.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat vagy az eredeti nyelvben használt karakterekkel, vagy latin betűkkel kérjük közölni a tudományos átírásnak megfelelően. A 2023. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek a konferencia előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakterben), vagy ha az megtalálható az interneten, adják meg annak linkjét; három legfontosabb publikációjukat (könyvek) is jelöljék meg. Kérik, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos és felsőoktatási fokozatát, valamint munkahelyének pontos megnevezését (a szerzői lista hibátlan összeállításához).

Az előadóknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítanak. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2023. június 1-ig jelezni.
A konferencia nyitott egyetemi hallgatók/teológushallgatók és azon személyek számára, akik parafrázist írtak: nekik kedvezményes regisztrációs lehetőséget biztosítanak.

Kérik, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2023. június 1-ig jelezzék!

A jelentkezést követően regisztrációs formulát küldenek, amelyet ki kell tölteni 2023. június 1-ig. A jelentkezés a kitöltött formula visszaküldésével lesz teljes, amelyről a konferenciát szervező iroda igazolást küld.