Rendszerüzenet
2022. május 31.

Nagy József beiktatása a Nyíregyháza-örökösföldi templomban

Utoljára 2020 őszén fogadtak ennyi vendéget s rendeztek olyan magasztos ünnepséget mint a vasárnapi volt Nyíregyháza legfiatalabb, a Nyírségi Református Egyházmegye 79. gyülekezetében. A nyíregyháza-örökösföldi templom két éve épült meg, a Szentháromság téri impozáns templom azóta benépesült, s önálló gyülekezetként működik. A közösséget Nagy József lelkész vette szárnyai alá, aki vasárnaptól beiktatott lelkipásztora az örökösföldi reformátusoknak.

Az ünnepélyes alkalomon megjelentek a nyírségi egyházmegye lelkészei, az egyházközség presbiterei, és a megyeszékhely közéleti vezetői. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Jeremiás próféta első könyvéből idézett. – „Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek. A népek prófétájává rendeltelek. De én azt mondtam: Ó Uram, én Uram! Hiszen nem is tudok beszélni, mert ifjú vagyok! De az Úr azt mondta nekem: Ne mond, hogy ifjú vagyok, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és hirdesd mindazt, amit megparancsolok neked! Ne félj tőlük, mert veled leszek, hogy megmentselek! Így szól az Úr. Aztán kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr: Most adtam igémet a szádba. Lásd, a mai napon népek és királyságok fölé rendeltelek téged, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és ültess!”

Az ige üzenetét magyarázva kiemelte, az Úr végigkíséri az ember életét egészen az anyaméhtől, s kiválaszt bennünket egy-egy feladatra. A papi szolgálat küldetés, amiről nem ember, hanem Isten dönt. Fontos, hogy legyen „Isten táplálta küldetéstudata” a pásztornak, mert enélkül a lelkészi munka elképzelhetetlen. – Isten nem győzködi a pásztort, hogy majd beletanul a munkába, hanem Ő teszi alkalmassá arra, „megérinti az ajkát és szájába adja a saját igéjét.” Megbízza az ige hordozásával. Ez erő, s amikor a lelkész megérzi, hogy képes erre, feltámad benne a bátorság, hogy Krisztust hirdesse, csodálatos ez az érzés – mondta a püspök. Azzal folytatta prédikációját, hogy a lelkipásztorok komplex munkájáról szólt. Olyan, ahol az építés mellett, ha a helyzet úgy kívánja, rombolni is kell, irtani, gyomlálni. Arra kérte az új lelkipásztort, lépjen fel az életellenes, emberellenes, keresztényellenes hangokkal szemben, s legyen újító. Ám ez az újítás előremutató, fejlődést szolgáló legyen, ne csak a divat kedvéért újítson. Ebben az új templomban, a mögötte épülő óvodába hozzon egy gyökeresen új kezdetet a munkája, és a közösség fogadja be a kicsiket, növelje a kereszténységet. Próbáljon meg minden gyülekezeti taggal egyénileg, személyesen foglalkozni. Örömteli, hogy épp egy fiatalos, gyarapodó és fejlődő városrészben szolgálhat majd Nagy József.

– A lelkipásztori munka folyamatos megújulást kíván; egyik óráról a másik órára kell megújulni. Nem ritkán egy örömteli eseményről kell temetésre menni, vagy épp egy családi tragédia meghallgatása után hazamenni a saját családunkhoz, letéve minden lelki terhet. Mindehhez szükség van egy olyan szerető közegre, családra, aki beáll a lelkész mellé a szolgálatba, s ebben is társra talált Nagy József – mondta a püspök.

Az igehirdetés után a beiktatási szolgálat következett. Nagy Józsefet dr. Gaál Sándor esperes áldotta meg, majd néhány szóban bemutatta az örökösföldiek új lelkészét. Megtudtuk, 1981-ben született Debrecenben, háromgyerekes, hitvalló család második gyerekeként ott nevelkedett fel. Tanulmányait Debrecenben végezte, zenét tanult, zongorázott, és gitározott. Debrecenben érettségizett, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen teológus-lelkészi tanulmányokat folytatott. Göttingenben tanult teológiát. 2007-ben tette le lelkészképesítő vizsgáját, segédlelkész lett Ramocsaházán, majd 2008-ban lelkipásztorrá szentelték, és Debrecenben szolgált. A Nyírségi Református Egyházmegyébe egyházmegyei missziói lelkészi munkára érkezett, Rakamazon 4 évig, Nyírteleken 3 évig szolgált, ezután a nyírpazonyi református közösséget vezette. 2018-ban az örökösföldi városrész pásztorolására kapott meghívást, azóta együtt él ezzel a közösséggel, feleségével és 7 gyermekével.

– Azt kívánom nektek és e közösségnek, hogy legyetek aktívak, sugározzátok azt, amit ez a református építmény üzen, és benne az Istent. „Lássák rajtatok és a gyülekezet egész közösségén, a lelki pásztori szolgálat minden mozzanatán, hogy veletek van az Isten.” – mondta útravalóul az esperes, aki jelképesen átadta a templom kulcsát, az egyházközség pecsétjét, és a Szentírás könyvét a beiktatott lelkésznek, majd a Nyírség lelkészei kívántak áldást Nagy Józsefre.

 Mély mondanivalóval bíró igét hozott magával az alkalomra a beiktatott lelkész. Józsué könyvének második fejezetéből idézett, amikor Józsué kémeket küld Jerikóba, és Ráháb megmentette őket.

 – Sokan ismerik ezt a történetet...Mit jelent ez ma? Mi az üzenete számomra? Megerősítést jelent, hogy ez a mai alkalom megerősít lelkipásztori munkámban, ebben a gyülekezetben. A szolgálatom tovább folytatódik, a gyülekezet is tovább halad, de mindkettő erős jelzést kap, hogy amit Isten akarataként felismertünk, elfogadtunk, abban mi nem a magunk esze szerint jártunk el, hanem az Isten terve, az Isten szándéka teljesült. Szükséges, hogy életünkben időről időre legyenek megerősítő jelzések. A modern kor embere feedbacknek, visszacsatolásnak nevezi ezt a jelenséget, amely szerint: halad az ember a maga útján tovább. Azt gondolom, nem kell félnünk megerősítő jelzéseket kérni Istentől, mert ő is így akar vezetni bennünket. S, a hogyan a történetben is fellelhető, az ember egy-egy nagy feladat előtt megáll, talán el is bizonytalanodik, de ez a megtorpanás természetes, az Úr szava pedig segítséget jelent a folytatásban. Sok áldást kaptunk most, biztató szavakat, egy testvéri közösséget, amely megerősít engem a személyes életben és a közösség életében is – így a lelkipásztor.

Az ünnepi közgyűlés során érkeztek sorban a köszöntők. Dr. Fekete Károly püspök utalt arra, hogy ebben az időszakban sok-sok gyerek veszi át hitbéli megerősítésének írásos dokumentumát a konfirmációs oklevelet. Nagy József konfirmációs oklevelét is elhozta.

Nyeste Ferenc, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházmegye főgondnoka áldást kívánt a lelkész munkájára és arra hívta fel a figyelmét, a templomépítéssel, a gyülekezetszervezéssel nem áll meg a közösség munkája, mindig lesz újabb és újabb feladat, amelyhez egészséget és erőt kíván.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is gratulált a tisztséghez, s mint mondta a magyar a nemzet identitásának megtartásában, társadalmi feladatokban jelentős szerepet vállalnak az egyházak, köszönet érte. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szintén felidézte a templomépítést, örömét fejezte ki, hogy új óvodája lesz a városnak, hiszen példás együttműködés jellemzi a város a református közösség viszonyát. Az önkormányzat biztosított a területet az építkezéshez. Sok erőt és egészséget kívánt a lelkipásztornak, s hozzátette, éppen ezekben az időszakokban, amikor egy járvány után vagyunk, háború dúl a szomszédunkban, s gazdasági nehézségek jönnek, szükség van egymást támogató közösségekre, hitbéli megerősítésre. Sápi Tamás, egyházközségi főgondnoka zárta a köszöntőket, s adta át a presbiterek ajándékát: a Szentírást díszkötésben, a reformátusok új énekeskönyvét.

Kanalas Ottilia

Fotók: Szarka Lajos