Rendszerüzenet
2021. december 21.

Egyenesség – mint esszencia: beiktatták Molnár Máté lelkipásztort Békésen

Advent negyedik vasárnapját megelőző szombaton, december 18-án 10 órakor került sor Molnár Máté lelkipásztor beiktatására a Békési Református Egyházközségben. Molnár Máté közel nyolc éve végez lelkipásztori szolgálatot a gyülekezetben a közösség örömére és megelégedésére. Vezető lelkészi feladatait Katona Gyula lelkipásztortól vette át.

A beiktatás során Isten áldását a szolgálattevő életére Demeter Ottó, a Békési Református Egyházmegye esperese kérte a Timóteushoz írt második levelének 4. fejezetének 2. versével: „hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.”

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly végezte, a Református Bibliaolvasó Kalauz vezérfonalának aznapra kijelölt szakasza alapján, Péter második levelének 2-11. verseiből. Az alkalom jelentőségére hívta fel először a figyelmet Fekete Károly, amikor elmondta: „Sajátos konfirmáció – különleges megerősítés a lelkipásztor-beiktatás, amikor az elhívás és a kiválasztás, a vocatio interna és a vocatio externa szövetségre lép.” A belső elhívás a Szentlélek titokzatos munkája által születik, egy olyan Isten cselekvése, aki mindegyikünk elhívásáért mindent megtesz. A külső elhívás pedig az, amikor „egy közösség bizalmából a szívünkben felszított tűz égésteret, levegőt kap.”

Fekete Károly kiemelte a péteri levél intését és útmutatását, miszerint nem szabad elfelejteni, hogy a hitet láthatóvá kell tenni. Ez pedig lelkipásztor és gyülekezet közös feladata és felelőssége: „Hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.”  (2Pt 1,5-7) Ez az erény felsorolás ma is hiánycikkekre mutat rá és egyben Krisztus személyére irányítja a tekintetünket, akiben mindezek tökéletesen kiábrázolódnak. Ahogyan az igehirdetésben elhangzott: „A nyolc erény Jézus Krisztus karakteres arcvonásait őrzi. Láthatóvá, testté akar lenni ma is mind a nyolc!”

Útravalóul a krisztusi karaktervonások felöltéséhez néhai Kálmán Attila, a pápai és a tatai református gimnáziumok egykori igazgatójának mondását idézte: „A karakter fontosabb, mint a karrier.”

Az igehirdetést követően a jelenlevő lelkipásztorok az úrasztala köré állva egy-egy igeverssel erősítették meg szolgálatában a beiktatott lelkipásztort, majd köszöntések hangoztak el. Bátorító szavait dr. Fekete Károly püspök, Gellén János főgondnok, Katona Gyula lelkipásztor, Markó István egyházmegyei főgondnok, dr. Tóth János presbiteri szövetség területi elnöke, Bócsa Roland baptista lelkész, Kálmán Tibor polgármester, Palatinus Pál igazgató, Szabó Péter szuhogyi lelkipásztor és Soósné Molnár Martina lelkipásztor és családtag mondták el.

A Békési gyülekezet örömét és megbecsülését egy új palást készíttetésével is kifejezte vezetőlelkészük felé.

Molnár Máté mint beiktatott lelkipásztorként elmondott első igehirdetését a 34. zsoltár verseire alapozta: érezzük és lássuk, jó az Úr! Hangsúlyozta, Isten jósága kendőzetlenül mutatkozik be előttünk: vigasztal, körülölel, bátorít és képessé tesz a szeretetre.

Az istentiszteletet követően rövid alkalmam adódott a frissen beiktatott lelkipásztorral beszélgetni, hogyan éli és élte meg az ünnepi alkalomra készülést, és a beiktatási ünnepséget.

  • Hogyan készültél a mai napra?
  • Nagyon sokat imádkoztam, mégis volt bennem aggodalom. Felcsillant a szemem, amikor Püspök úr a mai napi igét olvasta fel, mert reggel, amikor kipattant a szemem, és eszembe jutott, hogy mennyi minden áll előttünk, ez a péteri ige nyugtatott meg, ami később a szószékről is elhangzott. Izgatott voltam a nap kapcsán, de érzem a támogatást, a sok biztatást. Tudom, hogy nemcsak a református gyülekezet, de a többi helyi gyülekezet is nagyon sokat imádkozott értem és értünk.
  • Most járok először a Békési gyülekezetben, és szembetűnő volt számomra az a „póz nélküli” szeretet, amivel körülvesznek Téged. Mit gondolsz, mi a békési gyülekezet esszenciája? Mi az, amiről leginkább megismerni a gyülekezetet?
  • Érdekes kérdés, ezt eddig még nem kérdezték tőlem. Ami elsőre eszembe jut, az az egyenesség. Ez kiváltképp a békési gyülekezet sajátja.
  • Mit viszel magaddal a mai ünnepi alkalomból?
  • Azt, hogy az az érzés, amivel elindultam, ma meg lett erősítve bennem. Vágynak itt a folytatásra, és hogy ennek a folytatásnak én is részese vagyok. Megkapom mellé a kellő támogatást is. Tettre készen és lendülettel folytatjuk, jó reménység szerint éveket.

Bogyó Zsófia

Fotók: Gazsó János