Rendszerüzenet
2021. november 04.

Hálaadó Istentisztelet Törökszentmiklóson

Október 31-én ünnepi istentiszteletre hívogattak a törökszentmiklósi templom harangjai. Ezen az istentiszteleten emlékezett meg a gyülekezet arról az örömteli tényről, hogy 30 évvel ezelőtt indították újra iskolájukat. Tíz esztendővel ezelőtt óvodát és idősek bentlakásos otthonát is alapítottak.

Az ünnepi istentisztelet kezdetén Szabó József elnöklelkész köszöntötte a résztvevőket a zsúfolásig megtelt templomban. „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete” 136.zsoltár.

A köszöntés után felkérte Koncz Tibor esperest az igehirdetés szolgálatának elvégzésére, aki a Máté evangéliuma 5. rész 8. verse alapján hirdette Isten Igéjét: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”

Istentisztelet után Szabó József elnöklelkész köszöntötte a vendégeket: dr. Papp Kornél irodavezetőt, dr. Veress Bertalan főtanácsost, Koncz Tibor esperest, Szentesi Lajos egyházmegyei gondnokot, Hubai Imre megyei közgyűlés elnökét. Köszöntötte továbbá a presbitérium tagjait, az egyházközség fenntartásában működő intézmények munkatársait, diákjait, a gyülekezet tagjait és a Mikós TV által a kedves nézőket.

Elmondotta, hogy a mai hálaadóistentisztelet nemcsak a Törökszentmiklósi Református Egyházközség ünnepe, hanem a Nagykunsági Református Egyházmegye, a Tiszántúli Református Egyházkerület ünnepe is, hiszen a 30 évvel ezelőtti iskola újraindítása a Nagykunsági Egyházmegye és a Tiszántúli Egyházkerület köznevelési rendszerének elindítását is jelentette, amely azóta is évről-évre folyamatosan növekedik. Elmondotta továbbá, hogy nem volt könnyű az elsők között iskolát újraindítani. Nem voltak kijárt utak, nem voltak jó gyakorlatok. Sokszor és sok formában kísértett 30 évvel ezelőtt az a múlt, amely 1945 után Egyházunkat, így Egyházközségünket is igyekezett elnyomni és ellehetetleníteni. 1948-ban kemény eszközök igénybevételével vették el 1720-ban alapított iskolánkat, természetesen az iskola fenntartásához nélkülözhetetlen más ingatlanokat, és a 185 hold szántót és legelőt. Később elvették a két parókiát, amelyeket gyorsan le is bontottak, hogy még emlékük se maradjon. Egy külön tanulmányt érdemel, hogy mi mindent vettek el Egyházközségünktől ellenszolgáltatás nélkül.

Ilyen előzmények után 1991. március 6-án levélben kerestük meg városunk képviselőtestületét, hogy 1991. július 1-től a Bethlen úti Ének Zene Tagozatos Általános Iskola és Diákotthon, újra Egyházközségünk fenntartásába kerüljön. Az Önkormányzat és a Presbitérium döntése után írtuk alá azt a megállapodást, amely alapján elkezdhettük az 1991/92. tanév előkészítését.

Igen sok rosszindulatú aggodalmaskodást és gyanúsítgatást kellet elhordoznunk Pató László főgondnok úrral és a presbitérium tagjaival. Az ország utolsó Lenin szobrát állító városnak jutott az a szerep, hogy az első egyházi iskola újraindításának tanúja legyen. (Nekik sem volt könnyű.) Nyolc helyszínen 103 munkatársat pedagógust és technikai dolgozót vettünk alkalmazásba. Mindebben nagy segítségünkre volt Nagy Kálmán igazgató úr és munkatársai. 

Az egyházközség elnökségének furcsa dolgokat kellett megtanulnia: például üres zsebbel ugrálni. Nem volt könnyű az alkalmazottak fizetését és a működési költségeket előteremteni. Nagy Kálmán igazgató úrral a tehetséggondozás lehetősége teremtődött meg iskolánkban, felépülhetett az első tornaterem, amelyet országos tanévnyitó keretében avathattunk fel. 2006-os nyugalomba vonulása után Virágné Katona Zsuzsanna igazgatósága alatt az intézmény összes épülete külső és belső felújításon ment keresztül. Számtalan pályázat elnyerésével a legmodernebb informatikai eszközökkel szerelték fel iskolánkat. Megköszönte igazgató asszony munkáját, aki jelen volt az ünnepségen.

Bejelentette továbbá, hogy 2021. augusztus 1-től Patóné Kazinczy Mariann tanítónő kapott megbízást az iskola igazgatására. Személyében az újraindított iskola harmadik igazgatója, aki immáron „saját nevelésünk” Ifjúsági Gyülekezetünk tagjaként indult el a református pedagógus pályán. Nagy reménységgel nézünk személyére iskolánk további fejlődése érdekében.

2011-ben került sor a Petőfi úti óvoda átvételére, amelyet néhány éven belül teljes belső és külső felújítással tettük még alkalmasabbá a kisgyermekek nevelésére. 2020. szeptember 1-től pedig a Székács Elemér Református Középiskola és Kollégium is megalakulhatott. 2020 októberében elkezdődött egy 24 személye bölcsőde építése. ISTENÉRT LEGYEN MINDEZÉRT A DICSŐSÉG!

Ezek után köszöntötte azokat a pedagógusokat, akik a 30 évvel ezelőtti újraindításkor is itt dolgoztak. Az Egyházközség Elnökségének kezdeményezésére ők jutalomban részesültek. Isten áldását kérte életükre és további munkájukra: Banáné Szőke Ilona tanárnő, Kónya Józsefné tanítónő, Polgárné Madarasi Zsuzsanna tanítónő, Répási Éva tanárnő, Sósné Kádár Marianna tanárnő, mesterpedagógus, Töltszéki Gyuláné tanárnő, H. Tóth Gáborné tanárnő.

Ezután Rácz Péter főngondnok úr köszöntötte a lelkészházaspárt az alábbi gondolatokkal:

„A Törökszentmiklósi Református Egyházközség nevében mint főgondnok szeretettel köszöntöm a lelkészházaspárt abból az alkalomból, hogy 1991-ben vezetésükkel újraindították a Bethlen Gábor Református Iskolát.

30 éve a jó gazda gondosságával intézik az iskola ügyeit. Nagytiszteletű Úr a felújítási, építési munkákat, amelyek egy ilyen régi épületnél soha nem volt és ma sem egyszerű feladat. Nagytiszteletű Asszony a hitoktatással nemzedékek lelki nevelésében igen sokat munkálkodott, ma is fiatalos lendülettel szolgál a gyerekek között.

Istennek adunk hálát a szolgálatunkért, amikor is 10 évvel ezelőtt szép Óvodával és Idősek Otthonával is gyarapították Egyházközségünk életét.”

Ezután a Gyülekezet tagjai örömmel nézték végig az iskolás gyermekek ünnepi műsorát, és hallgatták meg Patóné Kazinczy Mariann igazgató asszony köszöntő szavait. Majd a 30 éve itt szolgáló pedagógusok nevében Répási Éva tanárnő tartott megemlékezést az elmúlt évtizedekről.

Végül Szabó József elnöklelkész emlékezett meg a 10 évvel ezelőtt alapított a Botlik Erzsébet Református Idősek Otthonáról. Elmondotta, hogy a 26 személyes otthonnak ideiglenes működési engedélye volt, amelyet sikerült határozatlan idejűre változtatni. Amit saját erőből meg lehetett oldani azokat a felújításokat mind elvégeztük (sajnos pályázataink mindeddig nem nyertek). Így a fűtéskorszerűsítés elvégzéséhez külső forrásokra is szükség van. Köszönetet mondott Török Menyhértné és Kovács István szakmai vezetőknek példamutató munkájukért. Gazdag Edit lelkésznőnek az otthonban végzett szolgálatáért. Az elmúlt 10 év során számtalan idős, beteg testvérünket ápolhattuk gyakorolva az irgalmasságot és a szeretetet. Isten áldását kérte a munkatársakra és a lakókra.

Az ünneplő Gyülekezetet köszöntötték: dr. Papp Kornél irodavezető, dr. Veress Bertalan főtanácsos, Koncz Tibor esperes, Hubai Imre megyei közgyűlés elnöke, Budai Ferenc a Székács Református Középiskola és Kollégium igazgatója. Többek írásban küldték el jókívánságaikat a 30 és a 10 éves jubileumukat ünneplő intézményeknek.   

Az ünnepség a Himnusz éneklésével fejeződött be.

T.M.

Az alkalomról fotók ITT érhetőek el.