Rendszerüzenet
2021. szeptember 06.

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod" – Esperes beiktatás a Hajdúvidéken

Beiktatták hivatalába Őz Lajost, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesét. Az ünnepi alkalomra szeptember 3-án került sor, a nádudvari református templomban. Az igei szolgálatot és a beiktatást Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte.  Péter apostol pünkösdi prédikációjából Jóel próféta szavai szóltak az ünneplő gyülekezethez: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17) Fekete Károly igehirdetésében Őz Lajos, a Hajdúvidéki Egyházmegye új esperese szívére helyezte: a Szentlélek erejétől áthatva, azzal feltöltekezve vezesse a rábízott közösségeket. A püspök prédikációjában azt kívánta, hogy beteljesedhessenek az Igében elhangzott prófétai jövendölések. Rámutatott: fontos, hogy merjenek álmodni a Hajdúvidéki Egyházmegyében, és ezek az álmok, Isten ígéretei váljanak is valóra!  

Szabadi Árpád, aki közel tizenhét évig látta el az egyházmegye esperesi szolgálatát, többek között Petőfi Sándor szavaival adta át a szolgálatot utódjának: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez! Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz.” Az esperesi beiktatás és eskütétel után az új egyházmegyei gondok, Nagy László – a balmazújvárosi gyülekezet világi vezetője - is esküt tett.

Az alkalomról az Európa Rádió összeállítását itt hallgathatja meg:

LetöltésŐz Lajos székfoglaló beszédében három, számára különösen fontos Igét emelt ki: „De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.” (2Tim 4,5) - Ez az alapige végig kíséri egész életemet, szolgálatomat. Az anyai nagyszüleimtől kaptam, azokkal a veretes, nyakas kálvinista alapokkal együtt, melyekről ismerhettek engem. A cipész nagyapám tiszta, igei látása, a nagymamám szeretettől sugárzó lelkülete: mindent meghatároztak. S mindehhez apai ágról ugyanezt a nyakasságot, keménységet kaptam útravalónak. Új hivatalomban és minőségemben is ezt vallom és vállalom: teljes odaadást a szolgálatban – mondta Őz Lajos.  

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”(Zsolt 32,8) - Újonnan nyert és kapott szolgálatom betöltésében ez az Ige int és buzdít, hogy az Úrtól kért alázat és bölcsesség nélkül hiábavaló a legnemesebb emberi szándék is, a legodaadóbb, legmagávalragadóbb lendület is – vallja az újonnan beiktatott esperes.

„Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?”  (1Kir 3,9) - A salamoni imádság szavaiban megfogalmazott „Úr nagy népének kormányzatát” én így képzelem el. Egymást meghallgatva, az imádságban közösen elmélyülve, egymás hite által épülve. Célkitűzésem, hogy a rám bízott gyülekezetekben szolgálnom kell az egységet, a lelki megújulást. Hozzuk vissza az evangelizációs alkalmak örömét, erősítsük meg a népegyházi kereteket, fordítsunk még nagyobb figyelmet az egyházfegyelemre, a szolgálatok rendjére, a hitelességre, számoljuk fel a kis és nagy gyülekezetek közötti különbségeket! Segítsük példamutatással az ifjú lelkész kollegákat, hogy hogyan válhatnak jó lelkészekké, hogyan tudják valóban evangéliumi lelkülettel építeni a közösségeinket!

Komorné Csernáth Erzsébet