Rendszerüzenet
2021. május 27.

Az Ófehértói Református Egyházközség pályázatot hirdet köznevelési intézményvezetői munkakörre

Az Ófehértói Református Egyházközség  Presbitériuma kinyilvánította, hogy szándékában áll az Ófehértói Önkormányzat fenntartásában működő Ófehértói Kastélykert Óvoda és Bölcsőde fenntartói jogának átvétele 2021. szeptember 1. napjával. A 2021/2022. nevelési évvel induló többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény - óvoda és bölcsőde - intézményvezetői munkakörének ellátására szól a pályázati kiírás.

Pályázati feltételek:

 • református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság,

(Az MRE köznevelési törvénye (Rkt.) lehetőséget biztosít evangélikus felekezetű pályázó megbízására is.)[1]

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
 • az intézményben a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
 • büntetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat, az intézmény helyzetének értékelése, az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési program,
 • képesítést igazoló oklevelek másolata, egy hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye.

Az intézményvezetői megbízás időtartama: 2021. szeptember 1. napjától 2026. július 31. napjáig terjedő időtartamra szóló határozott idejű megbízás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Ófehértói Református Egyházközség, 4558 Ófehértő, Alkotmány u. 29. címre kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. június 6.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2021. június 22.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:

Dócs Norbert lelkipásztor (telefon: 06 30 336 6083, email: ofeherto@reformatus.hu)

 

[1] Az Rkt. Vhu. 12. § Különleges méltánylást érdemlő esetben evangélikus felekezetű jelentkező esetén az intézmény fenntartójának legfőbb testülete adhat felmentést az 58. § (1) a.) pontjában foglalt feltételek alól.