Rendszerüzenet
2021. február 27.

DAB Plakett díj elismerésben részesült dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője tudományos és tudományszervező munkáját DAB Plakett-díjjal ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága. A laudációt dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, az MTA DAB főtitkára mondta, a díjat dr. Páles Zsolt elnök adta át a DAB 2021. február 24-én megtartott éves közgyűlésén.

LAUDÁCIÓ

Fazakas Sándor Marosvásárhelyen született. Szülővárosában érettségizett 1984-ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott és Debrecenben, valamint Nagyszebenben és a Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán végezte. Ezt követően lelkész volt Milotán, majd Hosszúpályiban. 

1996 óta tanít a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, jelenleg a DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 2005-2011 között a DRHE rektora volt. Több más szakmai megbízatás mellett a DAB Bölcseleti, Művészet- és Vallástudományi Szakbizottság Vallástudományi és Teológiai Munkabizottságának elnöke. A DRHE Hittudományi Doktori Iskola vezetője, a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.  

Nemzetközi kapcsolatrendszere szerteágazó. Több alkalommal nyert el támogatásokat és ösztöndíjakat (2011: Alexander von Humboldt Alapítvány, kutatói ösztöndíj, 2017: DAAD kutatói ösztöndíjat). Tagja hazai és nemzetközi szakmai-tudományos testületeknek és szakmai bizottságoknak. Fazakas professzor a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem díszdoktora, az egyetem Doctor Honoris Causa kitüntetését 2017-ben vette át. 

A rendszeres teológia és a szociáletika klasszikus témáin túl két kutatási területen ért el jelentős eredményeket.

  • Történelmi és társadalmi igazságtalanságok, illetve vétkek kialakulásának, törvényszerűségeinek és működési mechanizmusainak vizsgálatát végezte el az egyház és társadalom, vallás és politika interakciójának összefüggésében, a 20. századi totalitárius és poszt-totalitárius rendszerek horizontján. Bizonyította, hogy egy csoport, nemzet, vallási közösség, társadalmi intézmény, vagy más „szociális aktor” nemcsak elszenvedője, hanem aktív cselekvő alanya is lehet a történelemnek és  visszafordíthatatlan társadalmi igazságtalanságoknak. Ez az ún. „múltfeltárás”, valamint „társadalmi megbékélés” folyamatához nyújtott újabb szempontot interdiszciplináris megközelítésben, a teológia, a politikai filozófia és etika, a szociológia és szociálfilozófia, valamint a jogelmélet vonatkozó eredményeivel párbeszédben. 
  • Az előbbivel összefüggő további kutatási területe a protestáns teológia és a civil társadalom kapcsolatrendszere. Napjainkra a „doktrína” megreformálása, újradefiniálása szinte valamennyi keresztény egyházban megtörtént, viszont az „élet reformációja” (reformatio vitae) terén az egyházak hiányosságokkal küszködnek a modern társadalmakon belül. Fazakas Sándor elsősorban a protestáns teológia kritikus-korrektív jellegének érvényesíthetőségét keresi a civil társadalomra nézve  ̶  illetve azt, hogy hol vannak az átfedések a civil társadalom társadalom- és politikaeszménye, valamint a reformátori teológia és etika társadalomképe között; kutatásai kiterjednek a fenti kérdéskör és a digitalizációs folyamat kapcsolatára az erkölcsi ítéletalkotás és a nyilvánosság tereinek szegmentálódása területén. 

Dr. Hodossy-Takács ElődFotók: MTA DAB, készítette: Csizi Endre