Rendszerüzenet
2020. szeptember 16.

Megalakult a választási bizottság a Tiszántúlon is

A Tiszántúli Református Egyházkerület szeptember 12-én tartotta meg közgyűlését a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában. A közgyűlés keretében alakult meg a választási bizottság, ami szeptember 18-án ülésezik majd. A tagjai: dr. Molnár Pál, Püski Lajos, Németi Imréné, Mihalina László, dr. Báthori Gábor, Berencsi Balázs és Szarka Tamás.  A választási bizottság elnöke dr. Molnár Pál.4/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése megállapítja, hogy 2020. december 31. napjával valamennyi egyházkerületi tisztségviselő megbízatása lejár, ezért az új választásokat elrendeli.

5/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

Az Egyházkerületi Közgyűlés az egyházkerületi és az egyházmegyei tisztségekre jelölést elfogadó nyilatkozatok - jegyzőkönyvhöz csatolt - mintáját elfogadja, és javasolja, hogy a jelölés során az egyházmegyei közgyűlések is ezeket alkalmazzák.[1]

6/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az egyházkerületi közgyűlés azt ajánlja az egyházmegyei közgyűléseknek, hogy ugyanazon személyt ne jelöljék több olyan tisztségre, amelyekben valamely másik tisztségében hozott saját döntésével kapcsolatban kell intézkednie, mivel ez az alkotmánytörvényben előírt rendelkezés folyamatos sérelméhez vezethet.

7/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

Az Egyházkerületi Közgyűlés felhívja az egyházmegyék közgyűléseit, hogy az egyházkerületi közgyűlési küldöttek megválasztása során törekedjenek majd arra, hogy az egyházkerület választási bizottságának tagjait egyházkerületi közgyűlési küldötté ismét megválasszák.

8/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

Az Egyházkerületi Közgyűlés a 2021-ben kezdődő 6 éves ciklusban betöltendő 26 zsinati hely egyházmegyék közötti megosztásáról az alábbiak szerint határoz:

Egyházmegyék Lelkészi képviselő Világi képviselő
Békési 1 2
Bihar 1 1
Csongrádi 1 1
Debreceni 2 1
Hajdúvidéki 1 2
Nagykunsági 2 1
Nyírségi 2 1
Szabolcs-Bereg 2 2
Szatmár 1 2

A pótképviselők megválasztására is ugyanilyen számban és arányban kerül sor.

Az Egyházkerületi Közgyűlés elhatározza, hogy a következő ciklus 4. évében az egyházmegyék népmozgalmi adatait figyelembe véve felülvizsgálja a zsinati helyek egyházmegyei felosztását.

9/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

Az Egyházkerületi Közgyűlés ajánlja, hogy a MRE bíráskodásáról szóló 2000. évi I.  törvény 9. § - ban szabályozott lehetőség alapján 3 – egymás közelében lévő – egyházmegye hozzon létre közös elsőfokú bíróságot.

A korábban kialakult gyakorlatra tekintettel az alábbi bíróságok megalapítását ajánljuk:

Nyírségi – Szabolcs-Beregi – Szatmári Református Egyházmegyék Közös Bírósága

Debreceni- Hajdúvidéki-Bihari Református Egyházmegyék Közös Bírósága

Nagykunsági – Békési – Csongrádi Református Egyházmegyék Közös Bírósága

Az Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a közös bíróságot alakító egyházmegyéket, hogy hozzanak döntést közös bíróság megalapítása tárgyában, és előzetesen állapodjanak meg arról, hogy az egyes egyházmegyék alakuló közgyűlései   hány lelkészi és hány világi bírót válasszanak a közös bíróságba.

11/2020.09.12.KGY.

HATÁROZAT

A választási eljárás ékes és szép rendje érdekében

I.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri és felhatalmazza az egyházkerületi választási bizottságot, hogy az egyházkerületi tisztségekre jelöltektől

 • legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelmű, fényképet is tartalmazó írásbeli bemutatkozást kérjen, és azt a szavazólapokkal együtt presbitériumokhoz eljuttassa,
 • az írásbeli bemutatkozásokat az egyházkerület honlapján, és a református sajtóban – a jelöltté válástól a szavazatok leadásáig –- közzétegye,
 • a jelölés és a választás eredményéről közleményt adjon ki.

 

A jelöltek írásbeli bemutatkozásához a közgyűlés az alábbi szempontokat javasolja:

 • név
 • melyik gyülekezet életében vesz részt és milyen módon,
 • jelenlegi munkakör, korábbi szakmai életút röviden,
 • a református egyházban ellátott korábbi és jelenlegi szolgálatok, betöltött tisztségek,
 • miért érez elhívást a tisztséggel járó szolgálat ellátására,
 • megválasztása esetén mit tart a következő ciklus legfontosabb elvégzendő feladatainak.

II.

 Az egyházkerületi közgyűlés felkéri és felhatalmazza az egyházkerületi választási bizottságot, hogy az egyházkerületi tisztségekre jelöltek olyan nyilvános személyes bemutatkozását tegye lehetővé és szervezze meg, ahol a jelöltek az őket ért elhívásról és az elvégzendőnek tartott feladataikról részletesen nyilatkoznak, és kötetlen formában a jelenlévők kérdéseire is választ adnak.

A személyes bemutatkozás megszervezésére a jelöltté nyilvánítás és a szavazólapok kiküldése közötti (15 napos) időszakban kerüljön sor. A bemutatkozás tárgyi feltételeit a püspöki hivatal biztosítja, és a szervezési feladatokhoz is segítséget nyújt.

A személyes bemutatkozást a választási bizottság elnöke, vagy a bizottság által kijelölt más tagja vezesse le.

A személyes bemutatkozás helyéről és időpontjáról a választási bizottság valamennyi kebelbeli egyházközség presbitériumát – az egyházközség elnöksége útján – elektronikus úton kiküldött meghívóval értesítse. 

III.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a kebelbeli egyházmegyéket is, hogy az egyházmegyei választási bizottságokat – hasonló módon és tartalommal – hívják fel és hatalmazzák fel arra, hogy 

 • a jelöltektől az I. pontban meghatározott szempontok szerinti írásbeli bemutatkozást kérjenek,
 • azt a presbitériumoknak a szavazólapokkal együtt megküldjék,
 • a jelöltek személyes bemutatkozását megszervezzék és levezessék,
 • a személyes bemutatkozás helyéről és időpontjáról valamennyi kebelbeli egyházközség presbitériumát – az egyházközség elnöksége útján – elektronikus úton kiküldött meghívóval értesítsék.

Az egyházmegyei közgyűlés felkéri az egyházmegyéket, hogy a választási bizottságok fenti feladataihoz biztosítsák a technikai és szervezési feltételeket.

Egyházmegyék, egyházközségek részére a mintákat nem szerkeszthető formában bocsátjuk az egyházmegyék és egyházközségek rendelkezésére, mivel ezzel biztosítható a minták szöveghű elfogadása, azaz a mintának történő teljes megfelelés.

[1] Egyházkerületi és az egyházmegyei tisztségekre jelölést elfogadó nyilatkozatok mintája – 3 db