Rendszerüzenet
2020. szeptember 16.

Templomszentelés Nyíregyházán

A Nyíregyháza-Örökösföldi református templom, közösségi ház és parókia felszentelési ünnepségét  2020. szeptember 13-án délután tartották. Az ünnepi istentiszteleten Igét hirdetett  dr. Fekete Károly püspök, a Kormány képviseletében pedig dr. Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes mondott ünnepi beszédet. A meghívott vendégek a 250 főt befogadó templomtérben és az épület előtti parkolóban felállított sátorban a járványügyi előírások betartásával foglaltak helyet.

   „... nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”  (Zsid 13,14)

Az ünnepséget dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor Salamon templomszentelési imádságának felolvasásával kezdte, majd dr. Fekete Károly a Jakab 4,7-8 igeszakasz alapján szólt a jelenlevőkhöz. A négy felszólításra hívta fel a figyelmet: az első alapján engedelmeskedjetek azért az Istennek, ami azt jelenti, hogy Isten akarata szerint kell élni, nem kényszerből. A második, hogy álljatok ellene az ördögnek, amely igen kemény üzenet, megrontja az Istennel való kapcsolatunkat, határozott szembeszállás, a gonosz legyőzetett ugyan, de még nem tette le a fegyvert. A gonosz a szétdobálót, Isten a harmóniát jelenti. Az evangélium csodaháza a templom, ahol szembe lehet szállni a gonosszal. A templom külseje rendezett, de milyen a mi életünk? A mi testünk a Lélek temploma, a bűnt radikálisan kell leépíteni. A harmadik felszólítás, hogy közeledjetek Istenhez. Kiváltság ez, bármikor közeledhetünk hozzá. Isten kész nagyobb ütemben közeledni felénk. A negyedik üzenet: tisztítsátok meg kezeteket ti bűnösök, szenteljétek meg szíveteket ti kétlelkűek. Rá kell hangolódni az Isten hullámhosszára, a kéz és szív összhangja fontos, csak tiszta szívvel és tiszta kézzel szabad közeledni Istenhez. A kétfelé sántikálás döntésképtelenséget jelent. A zsoltárossal mondjuk mi is: nekem oly jó az Isten közelsége.


Püspök úr azt kívánta, hogy a közbenjáró Isten a Lélek erejével ajándékozza meg a gyülekezetet, vele álljunk ellen a gonosznak. Az örökösföldi templom felszentelt csodaház. Nőjük ki ezt a házat, legyen újabb nyíregyházi gyülekezet. Bejelentette, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése tegnapi nyilvántartásba vétele alapján 2021. január 1-től önálló egyházközség lesz a Nyíregyháza-Örökösföldi Református Egyházközség, amely a Nyírségi Református Egyházmegye 79. gyülekezete.

Az igehirdetés után dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor bejelentette, hogy a gyülekezet közgyűléssé alakul, amelyet Nagy József, a közösségeben szolgáló lelkipásztor vezetett. Elsőnek Sápi Tamást, a Nyíregyháza-Városi Egyházközség gondnokát kérte meg, hogy köszöntse a meghívott vendégeket és a gyülekezetet. Sápi Tamás az örökösföldi református közösség történetét röviden mondta el: 2001. november 4-én tartották az első istentisztelet Szabó Zoltán ny. lelkész szolgálatával az örökösföldi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, ahol 19 éven át folyamatosan volt igehirdetés. Sok áldást kapott itt a közösség, tagjai imádságban hordozták ennek a napnak az eljövetelét, most hálaadás van a szívekben az elmúlt két évtizedért és a mai napért, hogy ez az új templom lelki otthona lehet a gyülekezetnek. Sorban köszöntötte az egyházi vezetőket, lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, a Kormány képviselőit, Nyíregyháza város vezetőit, a testvér egyházak képviselőit, a templom tervezőt, építőit, az intézmények vezetőit, a támogatókat és az ünnepi készülődésben segítőket.

Ezután a köszöntések következtek, melyeknek végén a felszólalóra Nagy József lelkész igei áldást mondott.

Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor beszámolójában visszatekintett a múltra. Igenlő válasz a templom építésére, Isten felé hálaadás, küldetése van a templomnak Észak-Kelet Magyarországon, a szerveződő közösségben, az Egyházkerületben, a befogadó emberek részére. Igent mondott a Kormány, a város vezetése, a hívek adományai a templomra. Istennek válasz: embereket vezet hozzá. Nyugdíjas lelkészek kezdték el a szolgálatokat: Kerekes Ferenc (1987-1997) és Szabó Zoltán (2001-2005), majd a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet lelkészei havonta két alkalommal a Presbitérium jóváhagyásával, missziói küldetés volt ez. Két évtizeden át folyamatos volt a formálódó közösség életéről a nyilvántartás, statisztikák, feljegyzések. A kezdetben 30-40 fővel induló közösség folyamatosan gyarapodott 70-80 főre, templomépítéshez az anyagyülekezet telket vásárolt, 2017. november 18-án volt a templom alapkövének a lerakása, 2018 tavaszától kezdve minden vasárnap délelőtt van istentisztelet. Isten is igent mondott a templom építésére, a tervezők és kivitelezők munkájára, bátorító szavak ezek. A templom felépítése a Kormány támogatásával (450 millió forint), az anyagyülekezet adományával (33 millió forint), az ország református gyülekezeteinek egy vasárnapi perselypénzével (25 millió forint) és egyéb adományok segítségével történt. Az összes beruházás 700 millió forint volt. Mindezeket sok imádság kísérte. Isten áldása legyen minden adakozón. Isten igent mondott ránk Jézus Krisztusban.

Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere két emléket őriz az új templommal kapcsolatban: az egyik, amikor 2010 adventjén először hallott a templom építésének tervéről, a másik az alapkő letételének napja 2017. november 18., amelyen ő is részt vett. Örül, hogy önálló gyülekezet lesz itt 2021-től, amely nemcsak a hitéletet erősíti, hanem a közösséget is az oktatás, nevelés, összefogás, összetartozás területén. Mindenkinek köszönetet mondott, akik segítették a templom felépítését. Kívánja, hogy töltse be a hozzá fűzött reményeket a hitélet területén.

Dr. Szabó Tünde államtitkár, országgyűlési képviselő örömmel jött Isten házába. Összefogásra erőre, jó szándékra van szükség. Minden időben a templom menedék, ahol jelen van az Úristen, itt erőt kap a lelkünk. Hisszük és reméljük, hogy sok generációnak lesz lelki otthona ez a hely. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” – ezzel az igével  fejezte be gondolatait.

Varga Mihály pénzügyminiszter szeretettel köszöntött mindenkit és hangsúlyozta, hogy Isten háza építését jó ha lelki épülés előzi meg. A lelkészek munkája nagyon fontos, hiszen aki prófétál, az a gyülekezet épülését szolgálja. A Kárpát-medencében épülnek és megújulnak a templomok, míg Nyugat-Európában eltűnnek. A hittel mondott imádság itt is meghallgatásra talált. Magyarországon az egyházak természetes szövetségesei a Kormánynak, jelentős szerepet vállalnak a közfeladatokban. Ez a templom is a Kormány segítségével épült fel, de nagy az adakozó kedv a hívek körében is. Európát, ebben a nehéz helyzetben csak a keresztyén hit mentheti meg, mint ahogy a mi hazánk is ennek köszönheti évezredes fennmaradását Lelki segítséget és támogatást ad a keresztyén egyház a társadalomnak ebben a járványos időszakban is. Isten éltesse Magyarországot - fejezte be beszédét a miniszter.

Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor köszönetét tolmácsolta mindazok felé, akik sokat fáradoztak a templom felépítésének ügyében, és Nagy Sándor Zoltán debreceni grafikus művész rézmetszetét adta át. A képen középen az új örökösföldi templom látható, amelyet körbevesz a korábban felépült négy nyíregyházi református templom: az orosi, kertvárosi, városi és sóstói.

Nagy József lelkipásztor a felállított sátorba szeretetvendégségre hívott meg minden vendéget és a gyülekezet tagjait.

Dr. Fekete Károly püspök áldás kívánásával ért véget az ünnepség.

Horváth Csaba
tb. em-i gondnok

Fotók: Barcza János