Rendszerüzenet
2020. május 11.

Nyissák meg a templomokat vidéken!

Nyissák meg a templomokat vidéken – ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint

„hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.”

Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a – testület korábbi útmutatásai értelmében – ne szervezzék meg!

Ennek részleteiről Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét Oláh Ilona kérdezte az Európa Rádióban:

LetöltésA Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara az alábbi szabályok betartására hívja fel a figyelmet:

            Valamennyi gyülekezetnek rögzítenie kell a helyi védekezési szabályokat. Az alkalmazott védelmi intézkedések meghozatala és betartatása az egyházközség elnökségének feladata és felelőssége. Az elnökség a meghozott intézkedésekről a presbitérium tagjait tájékoztatni köteles.

Az egyházközség elnöksége 2020. május 15-ig alkossa meg a gyülekezet védekezési szabályait, és ezt legkésőbb 2020. május 15-én 15.00 óráig elektronikus úton juttassa el az illetékes egyházmegye espereséhez.

Az Egyházközségi Védekezési Szabályozásban meg kell határozni, hogy

 - egyszerre maximálisan hány fő tartózkodhat a gyülekezet templomában és egyéb gyülekezeti helyiségeiben;

- hányszor és mikor tartanak vasárnapi istentiszteletet;

- hétközben milyen alkalmat és hol tartanak, milyen létszámkorláttal.

 

Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

 1. A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsort vagy széksort ki kell hagyni.
 2. A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai személyzet, stb.) – úgy kell kiszámítani, hogy személyenként legalább 4 m²-t kell biztosítani a helyiség hasznos alapterülete alapján, amelyhez hozzá kell számítani a karzatok alapterületét is.
 3. A létszámkorlátozás biztosításához  javasoljuk erre felkészített presbiterek, gyülekezeti tagok bevonását.
 4. Csoportosulások elkerülése érdekében a lehető legtöbb templombejáratot meg kell nyitni, és az alkalmak alatt lehetőleg nyitva kell tartani.
 5. Ha a létszámkorlátozás szükségessé teszi, több istentiszteleti alkalmat kell tartani, az alkalmak között legalább egy órás szellőztetési szünettel.

 

Egyéb alkalmak, kazuáliák:

 1. Időjárás függvényében javasoljuk templomkerti, szabadtéri istentiszteletek megtartását a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával.
 2. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet lehet tartani.
 3. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.
 4. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 5. A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását.
 6. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 7. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

 

Higiéniai szabályok:

 1. Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
 2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
 3. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
 4. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
 5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés rövid legyen. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező. Az istentiszteleteken hangszeres kamarazene előadása lehetséges. Énekkari próbát ne tartsanak.
 6. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki.
 7. A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

 

Életkori szabályok:

 1. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.
 2. A 65 évnél idősebb lelkipásztorok és a krónikus betegségben szenvedő szolgatársak kérhetik az egyházmegye segítségét, hogy egészségük védelme érdekében helyettesítésükről gondoskodjon az illetékes egyházmegye.

 

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de visszatérhetünk templomainkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségeinkben és egész országunkban is.

Bízunk lelkipásztoraink és gyülekezeteink bölcsességében, hogy a kényszerűen meghozott rendelkezéseket betartják és betartatják, és ezzel is akadályozzák a vírusfertőzés terjedését. Buzgó reményünk, hogy mihamarabb teljesen szabadon dicsérhetjük Istent az Ige és a sákramentumok köré összegyülekezve. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Debrecen, 2020. május 11.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara