Rendszerüzenet
2020. február 12.

RefKatedra

A RefKatedra a Tiszántúli Református Egyházkerület új kezdeményezése. Lefedi és támogatja a mai gyülekezeti működés területeit, előtérbe helyezve az egyház elsődleges feladatait. A gyülekezeti, vezetői és munkatársi képzés 2020 őszén indul el: ennek alapjait február 9-10. között fektették le mintegy ötven résztvevővel Berekfürdőn.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke áhítata majd előadása nyitotta meg az alkalmat.

„A mi Urunk folyamatosan keres, talál, rendkívüli munkaadó gazda, felkerekedik, utánunk jön, mintha neki lenne szüksége rá, fáradozik érettünk, hogy elvigyen bennünket a saját szőlőjébe. Annyira példátlan az Isten szeretete, hogy a megtalálás öröméért mindent háttérbe szorít. Esélyt ad a bizonyításra, a munkavégzésre, a kapcsolódásra. Van egy szőlőskert, van egy olyan képződmény, amit a Mennyei Atyánk bízott ránk, és szeretné megmunkáltatni” – emelte ki áhítatában, a szőlőmunkások példázatát (Mt 20, 11-6) értelmezve.

Előadásának és az új, egyházkerületi programnak az alapgondolata a Heidelbergi Káté 6. kérdése volt, miszerint az ember elsősorban avégre teremtett, „hogy a teremtő Istenét igazán megismerje.” Hiszen a mai, rohanó világunkban, ahol a különböző társadalmi és gazdasági viszonyok folyamatosan változnak, óriási a kereslet és a kínálat, ebben a helyzetben kell az egyháznak is újrapozícionálni a helyzetét és megfogalmazni a küldetését.

„Érdemes mindig visszatérni és visszatekinteni hitünk alapelveire, mivel maga az egyháztagság sem jelent hasonló hitformát és hasonló életvitelt. Ebben a társadalmi állapotban és érzületben kell a történelmi egyházaknak megszólítani az embereket, megfogalmazni az üzeneteit és szisztematikusan ígéret-orientált jövőképet teremteni. A tanítás feladata pedig a reformátori örökség része” – mondta.

Ez a program új dimenzióját nyithatja meg a gyülekezeti életnek, és jelentős impulzusokat és kritériumokat adhat a megújuláshoz. A RefKatedra egy egyházon belüli speciális képzésforma, amiben számot kell adni arról, hogy mit jelent ma keresztyénként élni, miért is végzi az egyházban szolgáló közösség napról-napra a feladatait.

„Az egyházat tanulóközösségként kell értelmezni, és bibliaorientált oktatói munkát kell végezni, kiindulva korunk alapvető életproblémáiból és témáiból. A RefKatedra dialogikus. Az élet orientálja. Önkéntes részvételen alapszik. Mindenki számára nyitott. Az Evangéliumot bekapcsolja az oktatási folyamatokba. A helyi gyülekezetet állítja a középpontba” – zárta szavait.

Ezt követőn Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, főszervező beszámolt arról, hogy a Hirdesd az Igét! egyházkerületi program immáron 145. állomásához, programjához érkezett. A RefKatedra pedig ennek a több éves munkafolyamatnak az eredménye és következő lépése.

„Évek óta dolgozunk együtt lelkészekkel, gyülekezeti tagokkal. Több mint 200 bizonyságtétel hangzott már el a Tiszántúlon ennek a programnak a keretében, valamint beszélgettünk lelkipásztorokkal, presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal az egyházunk jelenlegi helyzetéről.  Úgy tűnik, a hétköznapi működés sodrásában elfeledtük, mi is az eredeti célunk. Ez nem is csoda, hiszen, ha erre külön nem fektetünk hangsúlyt, hogy ne tévesszünk célt, akkor természetes, hogy a feladatok és a kihívások orientálják a működésünket” – mondta.

Mi tehát a RefKatedra célja?

A gyülekezetek tevékenységének támogatása, az egyház eredeti küldetésére –  az igehirdetésre, az evangélium hirdetésére, a sákramentumok kiszolgáltatásra, közösségépítésre, lelkigondozásra, közbenjáró szolgálat betöltésére közvetlen és tágabb környezetünk tekintetében – koncentrálás, valamint a mai kihívásokhoz kompatibilis háttér biztosítása, és az új társadalmi szerepvállalások betöltésének egyházi szempontú átfogalmazása.

„A meglévő erőforrások számbavétele, új irányba állítása, és a tapasztalatok újszerű felhasználása. Olyan területeket helyezünk a figyelmünk középpontjába, amely a működésünk holttérben maradt, tulajdonképpen hivatásértelmezés, lelkesítés, feladatorientálás, munkaszervezés, motiváció, delegálás és összpontosítás az, amit együtt tanulhatunk ezeken a kurzusokon” – folytatta Tóth-Mihala Veronika a program bemutatását.

Miért a tapasztalati tanulás iskolája?

„A mögöttünk álló két évezredes közös gondolkozás tapasztalataira építkezik az egyházunk, ennek a közös tapasztalatnak az élesztgetése, ébren tartása, bibliai hagyományhoz igazítása a jó tapasztalat, melyre építkezünk. Aki tanít a RefKatedrában, azt tanítja, amiben gyakorlata van, és amiben elkötelezett, amit szeret, olyan területen beszélget másokkal, ahol van tapasztalata."

A képzés tapasztalatszerzésre épül, együtt gondolkozás és közös megvalósítások mentén szerveződik majd egy-egy képzési nap. Nem csupán a tartalmakra, hanem a módszertanra is koncentrál.

Az új kezdeményezés különböző szakágakon belüli képzést jelent majd a lelkipásztoroknak, egyházmegyei küldötteknek. Ezeken a területen fog megvalósulni: gyülekezeti háttértevékenység (kommunikáció, a hivatalvezető alapok, a gazdasági, pályázati alapismeretek, leltári, tűzvédelmi oktatás,); gyülekezeti alaptevékenység (lelkigondozás a gyülekezetben, kazuális szolgálatok, bibliaóra a gyülekezetben, zenei élet a gyülekezetben, a gyülekezet vezetése); a gyülekezet felvállalt tevékenysége (intézményfenntartó gyülekezet, evangélium az iskolában, ifjúsági közösség, hitoktatói szakmai napok), illetve teremtésvédelem, digitális forradalom.  

"A RefKatedra már a szervezési folyamatban is csapatmunka, és a megvalósulásban is csapatban fognak dolgozni a munkatársak A RefKatedra kezdeményezői tudomásul veszik és hangsúlyozzák, hogy egy több évszázados spirituális, történelmi és kulturális hagyomány örökösei, melynek összetettségét reformátori hagyományaink értelmében leginkább a testületi vezetés képes átörökíteni, a közös gondolkozás" - zárta szavait. 

A két napos találkozó áhítatokkal – amelyet kedden dr. Kustár Zoltán lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, hétfőn Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor tartott - aktív, kreatív munkával, megbeszéléssel és tervezéssel telt, és úrvacsorai közösséggel zárult.