Rendszerüzenet

EFOP-3.2.3.-17-2017-00051

A projekt címe: „Digitális fejlesztés a Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben”.
 • a kedvezményezett neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
 • a szerződött támogatás összege: 109 886 944 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Tiszántúli Református Egyházkerület, az általa fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményeiben megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a digitális oktatás bevezetésének támogatásához.

 • A konzorciumban megvalósuló projekt fő célja, hogy digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyekkel hozzájárulhat a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növeléséhez. Ezentúl célja, hogy a pedagógiai munkában történő IKT eszközök használatának erősítésével a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése menjen végbe.
 • Pedagógiai módszertanok intézményi szintű komplex fejlesztése: Komplex, intézményi szintű fejlesztés menjen végbe az alkalmazott pedagógiai módszertanok terén, amely érinti a pedagógusok továbbképzését, támogató eszközök bevezetését az oktatás minőségének javulása érdekében. A fejlesztések nyomán interaktív, belső motivációt serkentő tanulási folyamatok valósuljanak meg, mely közép és hosszútávon hozzájárul a lemorzsolódás megakadályozásához is.
 • Többrétű tanulói kompetencia fejlesztés menjen végbe, azaz a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése történjen a projektbe bevont intézményekben, kiemelt figyelemmel kísérve a tehetséggondozást és a felzárkózást. A kompetenciafejlesztéssel kellő alapot nyújtsanak az élethosszig tartó tanulás személyes gyakorlatának, a munkaerőpiacon való érvényesülésnek, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének. A digitális készségek fejlesztése kiterjedjen a megfelelő információszerzésre, megbízható tartalmak kezelésére, az új technológiák tudatos használatára
 • Cél, hogy a digitális oktatási kultúra fejlesztése menjen végbe több szinten, azaz a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja növekedjen; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság biztosított legyen; IT biztonság, esélyegyenlőség érvényesüljön; oktatás adminisztrációs szolgáltatások fejlődjenek.

A digitális környezeti fejlesztések hozzájáruljanak az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez:

 • a projektben résztvevő intézményekben, a hátránnyal induló, fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók akadálymentesen hozzáférhessenek a digitális környezeti fejlesztésekhez,
 • a hátránnyal küzdő tanulók is a kompetenciafejlesztés aktív részesei lehessenek, a fejlesztések hozzájáruljanak hátrányaik leküzdéséhez.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Konzorciumvezetőként és mint az intézmények fenntartójaként Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziuma, Berettyóújfalui Diószegi Kis István Református Általános Iskola, Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda intézményekben valósítja meg, a Zsadányi Református Általános Iskola konzorciumi tagi bevonásával.

Ennek érdekében jelen projekt keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • A pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése akkreditált továbbképzések révén, a mindennapi pedagógiai munka során eszközbeszerzés az IKT-használat erősítésnek eléréséhez, elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében
 • Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák megszerzését elősegítő eszközök beszerzése, digitális eszközhasználat a tanórákon,
 • Az intézmény digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (BTM) számára
 • A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése
 • A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása.
 • Az összeállított vagy választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál (a továbbiakban: NKP) felületén.

Ennek érdekében a digitális eszközhasználat fejleszti a digitális írástudást, amely elősegíti a munkavállalás könnyítését, az eredményesebb és hatékonyabb munkavégzést.

 • a projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.09.13.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00051