Rendszerüzenet
2012. június 22.

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tiszántúli Református Egyházkerület, 4026 Debrecen Kálvin tér 17.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Tiszántúli Református Egyházkerület részére a Debreceni Református Kollégium épületegyüttes funkcióváltás, átalakítás és felújításához tanulmányterv készítése a felhívás 9. sz. melléklete szerinti műszaki leírás alapján.

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító Ajánlattételi Felhívás 2012. április 20-án került megküldésre.

7.
a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 db

9.
a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

 

Érvényes ajánlattevő neve, címe:   Nettó ajánlati ár  
1) ARCHICOMP Építészműhely Bt 4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.
 
24.850.000,- Ft  
2) MEDMIX CENTER Kft 4032 Debrecen, Cívis u. 12.
 
24.600.000,- Ft  
3) PLOTT Mérnöki Szolgáltató Kft 1016 Budapest, Zsolt u. 6/c.   24.800.000,- Ft  

 

Tárgyalás során módosított nettó ajánlati ár:

Érvényes ajánlattevő neve, címe:   Nettó ajánlati ár  
1) ARCHICOMP Építészműhely Bt 4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.
 
24.500.000,- Ft  
2) MEDMIX CENTER Kft 4032 Debrecen, Cívis u. 12.
 
24.000.000,- Ft  
3) PLOTT Mérnöki Szolgáltató Kft 1016 Budapest, Zsolt u. 6/c.   (Tárgyaláson nem jelent meg, beadott ajánlata szerinti) 24.800.000,- Ft  

 

Alkalmasság indoklása: mindhárom ajánlattevő mindegyik alkalmassági feltételnek megfelelt

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):---

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:---

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:---

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:---

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:Nyertes ajánlattevő neve, címe: MEDMIX CENTER Kft, 4032 Debrecen, Cívis u. 12. Ellenszolgáltatás összege: nettó: 24.000.000,- FtAz ajánlat kiválasztásának indokai: Az eljárás során a legalacsonyabb árat a MEDMIX CENTER Kft ajánlotta meg, ezért az eljárás nyertese lett.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ARCHICOMP Építészműhely Bt, 4024 Debrecen,Wesselényi u. 43.,

Ellenszolgáltatás összege: 24.500.000,- Ft

Kiválasztásának oka: a második legkedvezőbb árat ajánlotta meg.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i, 1), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: statika, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelmi, rehabilitációs tervek tervezése.a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: statika 1 %, építészet 5 %, elektromos 1 %, épületgépészet 1 %, gyenge áram 0,5 %, külső közmű 0,5 %, rehab. 0,3 %, tűzvédelem 0,5 %b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: épületgépészet 9 %, épületvillamosság 6 %13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k, 1), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:---

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:---a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15.
a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. május 22.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. június 1.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. május 21.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. május 21.

18.* Az összegezés módosításának indoka:---

19.* Az összegezés módosításának időpontja:---

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:---

21. * Az összegezés javításának indoka:---

22. * Az összegezés javításának időpontja:---

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:---

24. * Egyéb információk:

24.1. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tartott 2012. május 17-én.

24.2. A szerződéskötés időpontja: 2012. június 1.A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.