Rendszerüzenet

Cigánymisszió

Elérhetőség:

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Missziói lelkész: Gregussné Buzás Irén
Tel.: 06 30/460-9040
irenbuzas@yahoo.de


A TTRE Cigánymissziójának számlaszáma: 11738008-20011428  
Fontos feltüntetni külön a misszió kódját is: 113500 Cigánymisszió

TTRE Cigánymissziójának rövid története

 A MRE Zsinatának 2004. évi határozata értelmében - miszerint minden egyházkerületnek legyen önálló cigánymissziós lelkésze - a Tiszántúli Református Egyházkerületben 2005-ben, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hozta létre a Cigánymisszió, missziói lelkészi státuszát, melyet ez idő óta Gregussné Buzás Irén, református lelkész tölt be, aki a Dél-Amerikai kisebbségek közti szolgálata után, idehaza folytatta szolgálatait, a cigány kisebbség körében.  

Nyári tábor

Szokásos évi nyári táborunkat: 2021. július 27. és augusztus 1. között tartjuk meg - Isten segítségével - melyre várjuk a Tiszántúli Református Egyházkerületből, az iskoláskorú cigány fiatalok jelentkezését, valamint bizonyságtevő élettel rendelkező önkéntes segítők jelentkezését is.

(Bővebb információ: 0630/460-9040 vagy irenbuzas@yahoo.de)

A TTRE Cigánymissziójának koncepciója

Mint minden misszió, úgy a Cigánymisszió is a következő 3-as támpillérre épül: -    imádságos háttérre (melyet cigány és magyar testvérek egyaránt biztosíthatnak a Cigánymisszió működéséhez, 1), -    anyagi háttérre (a Cigánymisszió működéséhez - túlnyomó részt - a Tiszántúli Református Egyházkerület biztosítja az anyagi fedezetet) -    és munkatársakra (a Cigánymissziónak egyaránt vannak cigány és nem cigány önkéntes munkatársai).  A Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziója egyfajta koncentrikus körökhöz hasonlítható minta alapján szeretné felépíteni a Cigánymissziót a Kerületben: - Miután 2005-től önálló missziói lelkész kapott megbízást - Gregussné Buzás Irén személyében - a Cigánymisszió megszervezésére a Kerületben, - 2009. szeptemberében a TTRE éves kerületi Közgyűlése megszavazta, hogy az egyházkerület minden egyházmegyéjének az élére önálló missziói lelkészeket jelöljenek ki, akiket kifejezetten a Cigánymisszióra "specializálódva" alkalmazzanak. - Ahhoz viszont, hogy a TTRE 9 egyházmegyéjében, minden olyan településen, ahol egyre inkább igény van és lesz arra, hogy külön egyházi program induljon a cigánysággal; elkerülhetetlen lesz a cigány munkatársak képzése, akik a helyi lelkész irányítása alatt, munkálkodnak együtt Jézus Krisztus nevében a cigányság körében.

Rövid távú célkitűzések:

Kerületi rendezvények, cigány evangelizációk, konferenciák, nyári táborok által - melyek helyi szinten református lelkészkollégák segítségével kerülnek megszervezésre - szeretnénk elérni azokat a cigány embereket, akik a társadalom peremére szorulva élnek és már semmilyen egyházi kötődéssel sem rendelkeznek. -    Fontos, hogy ezeket az embereket meghívjuk Isten országába Jézus Krisztus által, számukra - a helyi lelkipásztor közreműködésével - kultúrájuknak megfelelő bibliaórák, istentiszteletek kerüljenek megtartásra. -    A jövőre nézve elkerülhetetlen lesz, hogy maguk a cigány emberek közül képezzünk gyülekezeti munkatársakat - s ez egyben "Közép távú célkitűzéssé" is fog válni -, hogy azok közül képezzünk, akik: a, Jézus Krisztust csakugyan Isten Fiának és életük Urának vallják, b, akiknek az életvitele minden tekintetben példaértékű c, és akik olyan jellegű képzésben részesülnek, ami a későbbi munkájukat a cigány kisebbség körében elősegíti (pl. diakónusképzőt vagy olyan bibliaiskolát végeznek, amivel tudnak - a helyi lelkész vezetése alatt - ilyen irányba szolgálni).

Hosszú távú célkitűzések:  

Nehéz lenne megmondani azt előre, hogy a jövő Magyar Református Egyháza konkrétan, hogyan fog kinézni. Egy biztos: az az egyház, amelyiknek vannak missziói törekvései - akár külmissziói, akár belmissziói (esetleg a társadalom peremére szorultak felé is) - az az egyház élő és virágzó egyház. Az egyházat ugyanis pontosan a Jézustól kapott missziói küldetése tartja életben.  A Cigánymisszióra való tekintettel is el lehet mondani azt, hogy: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Mt.28:19a) - még a cigány népet is.  A TTRE Cigánymissziójában hosszú távú cél az, hogy református cigány gyülekezetek jöjjenek létre, e tekintetében 2 féle tendencia mutatkozhat majd a jövőben - azoknak a református egyházközségeknek a területén, ahol komolyan veszik a cigány emberek felé is a missziói küldetést: - létrejöhetnek külön cigány gyülekezetek (cigány kultúrának megfelelő liturgiai elemekkel, 1), melyeknek "anya-gyülekezete", a helyi református gyülekezet lesz - és lesznek vegyes gyülekezetek, ahol a Jézus Krisztus nevében megkeresztelkedő, konfirmáló cigány testvéreket egyből a nem cigányokból álló, református gyülekezetbe lehet majd tagolni.  Így az evangélium szavaival mondhatjuk e rövid fohászt a Cigánymisszió szolgálatára nézve: "Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába." (Mt.9:38)

Várjuk azon gyülekezetek jelentkezését, akik a Damaszkuszi út elnevezésű program megvalósításában részt kívánnak venni!

alt

alt

A prospektus teljes megtekintéséhez kattintson a képre, majd a kép megnyitása új lapon parancsra!

 

alt