Megjelent az Igazság és Élet 2013/2. száma
ápr 08
2013
A kötet április-május-június hónapokra (Húsvét utáni vasárnaptól a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, illetve gyermek nyári táborokhoz, pünkösdi ifjúsági istentisztelethez ad gazdag segédanyagot.
Gyermekekkel együtt készülve
ápr 03
2013
Húsvéti boldogság Nemcsak a tanítványok szíve telt meg egykor örvendezéssel, hanem a ma élő, hitét gyakorló keresztyén embernek is húsvéti boldogság tölti be a szívét a feltámadott Krisztus megtapasztalásakor. Ezt az örömöt kívántuk átadni a hozzánk látogató gyerekeknek és felnőtteknek március 23-án délelőtt húsvéti családi foglalkozásunk során a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. Közösen idéztük fel húsvét történetét, hagyományait, kiemelve a református húsvét lényegét. Tanultunk húsvéti népdalt, és kézműves fortélyokkal is ismerkedtünk. Reméljük, az elkészített báránykás ajtó/ablakdíszek és húsvéti memóriakártyák még sokáig emlékeztetnek kicsiket és nagyokat az együtt töltött szép délelőttre. Siteriné Nacsa Mária, múzeumpedagógus
Magyar Örökség Díjat kapott Kollégiumunk
ápr 03
2013
LAUDATIO a DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 475. ÉVFORDULÓJÁN, a Magyar Örökség Díj kitüntető cím adományozása alkalmából A Debreceni Református Kollégium alapításának 475. évfordulóján illő tiszteltadással adózunk a négy és háromnegyed évszázad alatt a magyar nemzet közös kincstárába ajándékozott anyagi és szellemi értékekért. Amint a gyöngykagyló, úgy az 1538 óta eltelt időszakban a Kollégium önmagában, de nem önmagától formálta azokat az igazgyöngyöket, amelyek lánca mérhetetlen értékű kincset hordoz. Sokan, sokféleképpen próbálták már megkeresni és megfejteni a titkot: mi tette ezt a kezdetekben szerény városi iskolát az egyetemes magyar művelődés megkerülhetetlen fellegvárává? Mitől lett a Kollégium mássá, olyanná, ami ikonikussá teszi a történelmi Magyarország református kollégiumai között? Hiszen a Kárpát-medence többi kollégiumának is voltak hírneves, sőt világhírű tanárai, diákjai, kiknek említése csak a legnagyobb tisztelet hangján tehető meg. Más kollégium is mindent megtett azért, hogy diákjait a kor legmagasabb tudományos színvonalán képezze és nevelje, életüket pedig használható tudással ruházza fel. Engedjék meg, hogy a laudatornak adott szabadsággal élve, a Debreceni Református Kollégiumot és művét jellemző, máshol ilyen koncentráltsággal nem rendelkező olyan értékeket emeljek ki, melyek a múltban és a jelenben érthetővé teszik a titkot. 1.      A Kollégium jelmondata – Orando et laborando - nem egy - mai kifejezéssel élve - kommunikációs logó, hanem a Kollégium szellemiségét-lelkiségét mélyen kifejező hitvallás, napi életgyakorlatra buzdítás. Két lábbal a földön járni és két kézzel a mennybe kapaszkodni. Benne élni a mindennapokban úgy, hogy az örökkévalóság sem tévesztendő szem elől. A „szüntelen imádkozzatok” páli buzdítás lelki tartalma harmonikusan összefonódik a kollégiumi közösség életében a magvetőről szóló jézusi példázat mindennapi gyakorlatával. Tanárok és diákok évszázadokon átívelő, élettel igazolható bizonyossága a következő axióma: csak azon a munkán van áldás, amelyik könyörgéssel kezdődik és hálaadással ér véget. 2.      A Debreceni Református Kollégium sajátosan jellemző ismérvei között a tehetséggondozás a másik hatalmas érték, amit évszázadok során érlelt meg azáltal, hogy társadalmi rétegtől függetlenül karolta fel, ápolta és gondozta a teremtő akarat adta tehetséget. A 475 éve fennálló „ország iskolája” hazánk, de minden túlzó megállapítás nélkül kijelenthetjük, a történelmi Magyarország szinte minden táján alapított partikuláival bevéste nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. A falusi és kisvárosi iskolák tehetséges diákjai, szerényebb és tehetősebb szülői háttértől függetlenül, a századok során kialakított kapillárisokon keresztül jutottak egyre feljebb a tudományos ismeretek megszerzésében. A Kollégium élő organizmusának eleven csonkolása történt meg előbb 1920-ban, majd 1948-ban, az egyházi iskolák államosításakor. Több mint négy évtizeden keresztül a Kollégium Gimnáziuma maradt a Kárpát-medence egyetlen református, de a teljes igazságot kimondva, egyedüli protestáns középiskolája. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben sem lankadt az imádság és nem restült meg a munka. Ismerve a Kollégium mélyen kapaszkodó gyökereit, nincs kétségünk afelől, hogy újra összekötődnek a durván szétszakított hajszálgyökerek. A Kollégium nevezetes tanárainak és diákjainak felsorolása szétfeszítené a laudatio rendelkezésére álló időkeretet. Két nevet hadd említsek: Ady Endre és ifj. Dr. Varga Zsigmond, a Mauthausenben mártírhalált halt tudósét. Az A és a V között pedig ott sorakoznak mindazok, aki neve kitörölhetetlenül bevésődött a magyar kultúra kollektív emlékezetébe. A híres diákok közül Magyar Örökség díjazottak: Bay Zoltán, Karácsony Sándor, Medgyessy Ferenc, Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc. 3.      A Kollégium évszázadokkal megelőzte korunkat az európai gondolkodás, az európaiság tekintetében. Diákjainak mindig a teljeset, a korszerűt és a tudományos kutatásokkal, eredményekkel alátámasztott ismeretanyagot igyekezett átadni. Tudós és tiszteletes professzoraik mindezt annak szellemében tették, hogy a magyar nyelv hűséges ápolása és használata mellett más nemzetek nyelvének ismeretére is buzdítsák őket. A tehetségeseket pedig a kor legkiválóbb egyetemeinek szellemi és tudományos életének megismerése és az abban való elmélyülés felé terelték atyai szeretettel. Az évszázadok során Németalföld, Németország, Svájc, Skócia egyetemein debreceni diákok ezrei tanulhattak a hazai és külföldi mecénások nemeslelkűsége révén. Vándordiákok voltak, de nem kivándorló diákok. Hazajöttek, fejükben hozták a szellemi kincseket és utazóládáikban pedig cipelték a Kollégium világhírű könyvtárának ajándékba szánt könyveket. 4.      Az Orando et laborando harmóniájának megteremtése, a tehetségek gondozása, az európaiság gyakorlati megvalósításán túl a hitvallásos hűség megélése az a kisugárzás, ami a Kollégiumban zajló munkát példaértékűvé teszi. Ebben benne foglaltatik a Szentírás feltétel nélküli elfogadása és naponkénti megélése, ugyanakkor a hitvallásokban megfogalmazott, a hitre és a mindennapokra vonatkozó tanítások alkalmazása is. A negyedszázad híján ötszáz esztendő alatt sikerült kikerülni a teológia, a filozófia, a politika izmusainak tévútjait, zsákutcáit, önmagába visszavezető körforgalmait, tetszetősnek tűnő sztrádáit és szakadékokba torkolló veszedelmes ösvényeit. A kritikus időkben ez a hitvallásos hűség jelentette a biztos menedéket, az újrakezdés szellemi/lelki bázisát és a jövőbe vetett reménységet. 5.      Végül, de minden más értékkel egy sorban engedjék meg, hogy kitérjek arra a zenei örökségre, melyet a Kollégium falai visszhangoznak a protestáns világ felé. Diákjainak a Kántus karába szerveződött közössége, neves karnagyaik vezetésével ápolta a hiteles református zene és énekköltészet ügyét. Kisugárzott ez a harmónia az egész magyar református életre, szerte az Istentől kapott életterünkbe, hogy hirdesse annak az életgyakorlatnak a hitelességét, melynek példáját ma is követésre méltónak tartjuk. A Kollégiumi Kántus méltán részesült korábban a Magyar Örökség Díj elismerésében. Mindezek szellemében, méltónak tartom a Debreceni Református Kollégiumot a megtisztelő Magyar Örökség Díjra. Isten éltesse a Kollégiumot és szolgálatát a keresztyén hit és magyar öntudat örökségének ápolására! Budapest, 2013. március 23.                                                 Dr. Kocsis Attila (Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.)
Kiszállás Újfehértón
ápr 03
2013
Teológusnap Újfehértón   475 év hosszú idő, főleg ha azt mindössze hét hónaphoz mérjük. Hét hónapja van ugyanis, hosszú, 62 év kihagyás után ismét, általános iskolája és óvodája az Újfehértói Református Egyházközségnek. A Debreceni Református Kollégium diákjai pedig a 475. tanévet kezdhették el 2012 szeptemberében. De hogyan is kerülnek ők egymás mellé? Úgy, hogy március 17-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatóinak egy csoportja látogatta meg az újfehértói gyülekezetet. A húsz, többségében elsőéves teológust az egyetem rektora dr. Fekete Károly kísérte el, aki igehirdetéssel szolgált közöttünk.
Átértékelésre ösztönző feltámadáshit
ápr 03
2013
Átértékelődésre ösztönző feltámadáshit   Kálvin minden vasárnapot egy kis húsvétnak tartott. A legnagyobb keresztyén ünnepnek tartotta a vasárnapot, mert ezen a napon támadt fel Jézus. A vasárnap Úrnap-jellegének, kiemelt jelentőségének hangsúlyozásában az vezette a reformátort, hogy tökéletesen tisztában volt a feltámadás méltóságával és a Feltámadott megjelenésének jelentőségével. Ezért lett református egyházunkban minden vasárnap húsvétra emlékeztető jel. Kiüresedő, szekularizálódó húsvétjaink miatt különösen is szükségünk van a feltöltő emlékeztetésre, a feltámadáshit új életet feltámasztó erejére, és az átértékelődött életre.
Mindent a református hittanról
márc 21
2013
Szeptember elsejétől minden állami általános iskolában az 1. és az 5. osztályos gyermekek erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órákon vesznek részt. A most elindított hittan.info honlap a református hittanoktatással kapcsolatban ad tájékoztatást.
Elhunyt Dr. Kürti László
márc 06
2013
Fájó szívvel, de Isten akaratában hittel megnyugodva tudatjuk, hogy Dr. Kürti László a Debreceni Református Teológiai Akadémia professzora, a Debreceni Református Kollégium főigazgatója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora életének 83. évében, 2013. március 2-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Pályázati felhívás
márc 06
2013
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona (Debrecen, Kálvin tér 16.) a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének egyetértésével pályázatot hirdet vallásoktató lelkészi állásra.
Világimanap Nyírmeggyesen
márc 06
2013
Március elsején a többi felekezettel tartottuk meg a franciaországi női ökumenikus csoport által előkészített Világimanapot Nyírmeggyesen a Gyülekezeti Házban.
Világimanap Debrecenben
márc 04
2013
Huszonegyedik alkalommal tartották meg Debrecenben az Ökumenikus Világimanapot. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének szervezésében idén a Svetits Római Katolikus Intézetben imádkoztak. Idén ugyanis Franciaország volt az imádkozás témája és az imanapi liturgia készítője. Az imanap összefoglaló címe: "...Jövevény voltam és befogadtatok..." (Máté25,35)